Trumps top­par frå­gas ut i se­na­ten

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - ERIKA NEKHAM/TT

Ut­fråg­ning­en av Do­nald T rum p still tänk­ta mi­nist­rar har star­tat i USA: s se­nat. De tär to­talt 19 av hans med­ar­be­ta­res om mås­te god­kän­nas av se­na­ten. Någ­ra avd e som frå­gas u tär Bets y De V os( till­tänkt ut­bild­nings­mi­nis­ter ), Ben Car­son (bo­stads-och stads­pla­ne­rings mi­nis­ter ), Elai­ne C ha o( trans­port­mi­nis­ter ), Dan Co­ats (na­tio­nell un­der­rät­tel­se­chef) och Wil­bur R oss( han­dels­mi­nis­ter ).

Jeff Ses­sions och John Kel­ly är mi­nister­kan­di­da­ter­na som är först ut att ut­frå­gas av se­na­ten, som mås­te god­kän­na al­la mi­nist­rar in­nan de till­trä­der. Den djupt kon­ser­va­ti­ve Ala­ba­ma­se­na­torn Ses­sions an­ses va­ra ett av den bli­van­de pre­si­den­ten Do­nald Trumps mer kon­tro­ver­si­el­la val. De två förs­ta ob­li­ga­to­ris­ka se­nats­för­hö­ren med mi­nister­kan­di­da­ter­na äg­de rum i går, och en de­li­kat frå­ga har va­rit om den 70-åri­ge ju­sti­ti­e­mi­nis­ter­kan­di­da­ten Ses­sions kom­mer att kla­ra av det. För 30 år se­dan var han no­mi­ne­rad till en post som fe­de­ral do­ma­re, men han god­kän­des ald­rig av se­na­ten, då det kom fram att han fällt ra­sis­tis­ka kom­men­ta­rer.

To­talt står nu 19 per­so­ner på lis­tan över dem som ska ut­frå­gas. Fle­ra av kan­di­da­ter­na för topp­job­ben har än­nu in­te har ge­nom­gått de bak­grunds­kon­trol­ler som bru­kar krä­vas in­för god­kän­nan­den av det här sla­get, rap­por­te­rar fle­ra ame­ri­kans­ka me­di­er. Från De­mo­kra­ter­nas håll har rös­ter höjts för att skju­ta upp för­hö­ren för de kan­di­da­ter som in­te är fär­dig­kon­trol­le­ra­de.

Bland dem Trump valt ut att in­gå i den till­trä­dan­de re­ge­ring­en finns ge­ne­ra­ler, Gold­man Sachs-ve­te­ra­ner och mil­jar­dä­rer. De all­ra fles­ta är vi­ta män i mo­gen ål­der. En ge­nom­gång som det ame­ri­kans­ka pub­lic ser­vice-bo­la­get NPR gjor­de i slu­tet av de­cem­ber vi­sa­de att 28 pro­cent av de då hit­tills ut­sed­da i ka­bi­net­tet ha­de en bak­grund som fö­re­tags­le­da­re, att jäm­fö­ra med 0 pro­cent un­der Oba­mas tid. 44 pro­cent ha­de po­li­tisk er­fa­ren­het, jäm­fört med 91 pro­cent i bå­de Oba­mas och Ge­or­ge W Bus­hs ka­bi­nett.

FOTO: AP FOTO: AP FOTO: AP

Jeff Ses­sions. John Kel­ly. 19 av Trumps med­ar­be­ta­re mås­te god­kän­nas av se­na­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.