Lä­ka­re var­nar för in­ten­siv pe­ri­od för RS-vi­rus

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Vi­ru­set kan va­ra far­ligt för de yngs­ta och älds­ta.

Det är en ex­tra in­ten­siv sä­song för RS-vi­ru­set var­nar lä­ka­re. Ett vi­rus som of­tast märks som en van­lig för­kyl­ning hos fris­ka vux­na – men som kan va­ra far­ligt för de yngs­ta och älds­ta. Lä­ka­re har upp­ma­nat för­äld­rar att ”hål­la si­na be­bi­sar hem­ma”.

– Man blir sju­kast förs­ta gång­en man får det i li­vet, när man har små trånga luft­rör, sä­ger Ma­lin Rin­der, över­läka­re och chef för funk­tions­om­rå­de akut barn- vård på Ka­ro­lins­ka Sol­na.

För att und­vi­ka smitt­sprid­ning och fa­ra för de små bar­nen finns det sa­ker du kan gö­ra och tän­ka på – oav­sett om du har barn el­ler in­te. Du kän­ner dig sjuk och åker buss el­ler be­fin­ner dig på an­nan of­fent­lig plats.

– Då kan det va­ra bra att gå un­dan så att du in­te sit­ter nä­ra en li­ten be­bis som kan va­ra skör, sä­ger Ma­lin Rin­der. Du mås­te hos­ta el­ler ny­sa och är i när­he­ten av and­ra.

– Man ska vän­da sig bort och hos­ta el­ler ny­sa i arm­vec­ket, in­te i han­den. Och sno­ri­ga nä­sor ska man tvät­ta.

När du hos­tar el­ler ny­ser bil­das näm­li­gen ett moln av drop­par, är du sjuk kan mol­net in­ne­hål­la vi­ru­set.

– Vi­rus kan över­le­va när det är fuk­tigt. Allt som är syn­ligt, fukt och slem, ska tor­kas bort om det ham­nar nå­gon­stans. Du ska träf­fa en vän som har en li­ten be­bis.

– Om du kän­ner dig sjuk bör du in­te åka dit. Vi tyc­ker ju att det är så my­sigt med små be­bi­sar, al­la vill klap­pa dem och tit­ta ner i vag­nen. In­te säl­lan ser man ju små be­bi­sar som går från knä till knä. Så här års kan man und­vi­ka det – se men in­te rö­ra, sä­ger över­läka­ren Ma­lin Rin­der.

FOTO: TT/NTB

Lä­ka­re var­nar för en ex­tra kraft­full sä­song för RS-vi­ru­set. Där­för kan det va­ra bra att va­ra upp­märk­sam om du är för­kyld i när­he­ten av be­bi­sar.

Lis­tan är ett ur­val av de mest läs­ta ar­tik­lar­na på Metro.se. Här föl­jer du Metro i so­ci­a­la me­di­er: Fa­ce­book.com/met­ros­ve­ri­ge Instagram: @met­ros­ve­ri­ge Twit­ter: @met­ros­ve­ri­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.