”In­te omöj­ligt att det kom­mer ett al­bum un­der det här året”

Metro Sweden (Stockholm) - - NOJE - FO­TO: JES­SI­CA GOW/TT LI­NUS BRÄNN­STRÖM/TT

årets mest spe­la­de lå­tar på ra­dio.

Nu riv­star­tar Mi­ri­am Bryant 2017 med en ny sing­el. ”Eve­ryt­hing” släpps i dag.

– Jag bru­kar of­ta mest tyc­ka att det är läs­kigt att släp­pa ny mu­sik men den här gång­en känns det fak­tiskt gans­ka kul. Jag är pep­pad, sä­ger hon.

Egent­li­gen skul­le Mi­ri­am Bryant ha släppt en helt an­nan låt men när bal­la­den ”Eve­ryt­hing” kom till be­stäm­de hon sig i sista stund för att byta sing­el.

– Det kän­des som att den här lå­ten pas­sa­de just nu, för att den känns ak­tu­ell.

Mi­ri­am Bryant vill in­te sä­ga så myc­ket om vad ”Eve­ryt­hing” hand­lar om men be­rät­tar att den är ett slags upp­följ­ning till ”Black car” – som ju var en be­rät­tel­se om hur hon träf­fa­de sin ti­di­ga­re pojk­vän, den tys­ke me­tal­trum­mi­sen Tom­my Hey.

–Jag har svårt att skri­va nå­got som lig­ger ut­an­för min verk­lig­het. fort­fa­ran­de

–Ja, det är väl en rim­lig tolk­ning av det he­la. Men om man lyss­nar no­ga på ”Black car” så hör man ock­så att den är mer av en pro­fe­tia än en bli-ihop-låt. Men det är ro­li­ga­re om folk får tol­ka det själ­va.

–Jag tror att ”Eve­ryt­hing” är en så­dan låt som många kan re­la­te­ra till.

Un­der 2017 kom­mer Mi­ri­am Bryant att fort­sät­ta att job­ba i stu­di­on och må­let är att släp­pa mer mu­sik än i fjol.

–Nu har jag ba­ra släppt en­sta­ka lå­tar ett tag så det känns in­te alls omöj­ligt att det kom­mer ett al­bum un­der det här året. Det är in­te spi­kat men det är min am­bi­tion.

Re­dan näs­ta helg, den 21 januari, upp­trä­der Mi­ri­am Bryant på P3 Guld-ga­lan – där hon ock­så har chans på två tunga pri­ser, för årets li­ve och årets låt. Hon räk­nar ock­så med att tur­ne­ra en del un­der 2017, även om det in­te lär bli på sam­ma ni­vå som un­der 2016.

–Jag har sagt att jag vill åka på en vår­tur­né, någ­ra gig kom­mer det att bli. Jag tän­ker va­ra li­te mer spar­sam med li­ve­gre­jen men jag ska ab­so­lut spe­la.

Mi­ri­am Bryant

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.