Där­för drog sig Godsent ur WESG

Metro Sweden (Stockholm) - - SPORT - FO­TO: SIRI AMRAM MET­RO

Svens­ka Coun­ter stri­ke­la­get Godsent drog sig i sista stund ur WESG. Av­hop­pet ska­pa­de stor upp­stån­del­se ef­tersom la­get sågs som en av fa­vo­ri­ter­na i tur­ne­ring­en och nu för­kla­rar la­gets stjär­na Jesper ”JW” Weck­sell var­för de tog det has­ti­ga be­slu­tet.

”Som ni al­la vet har vi någ­ra tuf­fa vec­kor ba­kom oss. Vi hop­pa­des på att lyc­kas kva­la in till ma­jorn skul­le lö­sa många av vå­ra pro­blem, men för­lus­ten mot PRIDE gjor­de det tyd­ligt för oss att så in­te var fal­let”, skri­ver Godsent­spe­la­ren på Red­dit.

JW be­skri­ver vi­da­re att stres­sen fick bä­ga­ren att rin­na över.

”Per­son­li­gen har jag känt mig väl­digt stres­sad över att ba­ra ha 24 tim­mar hem­ma mel­lan WESG och ma­jorn.”

Det i kom­bi­na­tion med ute­bliv­na re­sul­tat upp­ger han är grun­den till be­slu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.