Dubb­la bäl­ten på spel för svensk un­der­dog

Metro Sweden (Stockholm) - - SPORT - FO­TO: ANDREW COULDRIDGE/ REUTERS/TT

här stor match, sä­ger Ba­dou Jack.

Han är uppvuxen i Stock­holm men bor nu­me­ra i box­nings­met­ro­po­len Las Ve­gas. Där har han le­gat i hård­trä­ning in­för mö­tet med fa­vo­rittip­pa­de DeGa­le. Brit­ten har ba­ra en för­lust i ba­ga­get – mot Ge­or­ge Gro­ves som Jack vun­nit mot.

–Jag har ock­så ba­ra för­lo­rat en match. Många tyc­ker även att DeGa­le för­lo­ra­de sin se­nas­te match och den mot­stån­da­ren har jag sla­git på knock out. På lör­dag är det ba­ra jag och DeGa­le. Vad som hänt ti­di­ga­re spe­lar ing­en roll.

Även om han än­nu in­te gjort sig känd för den bre­da mas­san nämns Ba­dou Jack i svens­ka box­nings­kret­sar of­ta i sam­ma an­de­tag som le­gen­da­ren Inge­mar Jo­hans­son. Ro­ligt, tyc­ker 33-åring­en från Sö­der­malm. två bäl­ten för­ut, sä­ger Jack. – Det är en stor match för mig per­son­li­gen, men ock­så för svensk box­ning. Jack be­skri­ver for­men som per­fekt, med ba­ra någ­ra ki­lo kvar till han nått de 76,2 ki­lo som är max­vikt för su­per­mel­lan­vikt. Mö­tet med DeGa­le blir tro­ligt­vis det sista in­nan Jack går upp en vikt­klass – bå­de för att slip­pa ban­ta så myc­ket men ock­så för att där finns mer peng­ar att tjä­na. – Peng­a­mäs­sigt är det här den störs­ta mat­chen i su­per­mel­lan­vikt just nu och ef­ter att jag sla­git DeGa­le är det dags att gå vi­da­re till näs­ta vikt­klass och bli mäs­ta­re där. Det här är min bäst be­tal­da match och ju mer jag vin­ner desto bätt­re kom­mer det att bli, sä­ger Jack som får ”fle­ra mil­jo­ner” för mat­chen i New York.

Den svens­ke box­a­ren har ock­så ett mer kort­sik­tigt mål. Runt hör­net från ho­tel­let lig­ger ham­bur­ger­ked­jan Sha­ke Shack och Jack räk­nar läng­tans­fullt upp vad på me­nyn som han ska be­stäl­la så snart mat­chen är över.

FO­TO: NICK WASS/AP, ANDREW COULDRIDGE /LIVEPIC/REUTERS/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.