Lin­néa, 16, häng­des ut på SD-an­ställds sajt: ”Jag kän­de mig för­ned­rad”

Un­der ett års tid blev Lin­néa Stjern­ström ma­ni­pu­le­rad och våld­ta­gen av en man i me­del­ål­dern. Hon är ett av de brottsof­fer som har hängts ut på en ano­nym sajt som ägs av Fin­del Ma­di­son, ett av topp­nam­nen i SD:s ung­doms­för­bund. – Jag kän­de mig ut­nytt­jad, s

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - lin­nea.borgert@metro.se LINNÈA BORGERT

Lin­néa Stjern­ström är ett av de brottsof­fer som häng­des ut på en ano­nym sajt som ägs av en topp i SD:s ung­doms­för­bund. ”Jag kän­de mig ut­nytt­jad”, be­rät­tar hon för Metro.

I för­ra vec­kan kun­de Metro av­slö­ja att Fin­del Ma­di­son, le­da­mot i Ungs­vens­kar­nas verk­stäl­lan­de ut­skott och an­ställd på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas grupp­kans­li i riks­da­gen, står bakom en ano­nym sajt som häng­er ut bå­de gär­nings­män och brottsof­fer. Bil­der på brottsof­fer ”cen­su­re­ra­des” med en smal svart fyr­kant över ögo­nen, men per­so­ner­na var i fle­ra fall lät­ta att iden­ti­fi­e­ra. Någ­ra tim­mar ef­ter att Metro pub­li­ce­ra­de ar­ti­keln togs saj­ten ned.

En­ligt Fin­del Ma­di­son var syf­tet med si­dan ”att syn­lig­gö­ra det fak­tum att våld­täkt mot barn kan ge så li­te som två må­na­ders fäng­el­se”, vil­ket han skrev i ett sms till Metro i ons­dags. In­te hel­ler To­bi­as Andersson, som är ord­fö­ran­de för Ungs­vens­kar­na, såg någ­ra pro­blem med saj­ten då han an­såg att den låg i lin­je med de­ras po­li­tik om hår­da­re straff.

Lin­néa Stjern­ström, 16, är en av de som har sett en bild av sig själv på si­dan. Bred­vid fanns en bild på man­nen som ut­nytt­ja­de och våld­tog hen­ne när hon var 13 år. Man­nen som hon från bör­jan pra­ta­de och spe­la­de fot­boll med, men som bör­ja­de krä­va mer och mer.

–Han blev som en fa­ders­fi­gur. Jag blev jät­te­ma­ni­pu­le­rad. När jag sa att jag in­te vil­le sa han ”du vill visst”. Det höll på i över ett år, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar att det kän­des hemskt att se en ihop­klippt bild på sig själv och gär­nings­man­nen på saj­ten.

–Jag kän­de mig för­ned­rad. Jag vill in­te se mig själv så. Jag blev jät­te­led­sen. Även om in­te ögo­nen syns så ser man att det är jag. De har ta­git en bild av mig, från Fa­ce­book tror jag. Se­dan tog de en text som jag har skri­vit på min blogg och pub­li­ce­ra­de den ock­så, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Jag kän­de mig ut­nytt­jad. Han (Fin­del Ma­di­son – reds an­märk­ning) an­vän­de mig som of­fer för si­na po­li­tis­ka åsik­ter. Han ut­nytt­ja­de mig och and­ra för att kom­ma fram­åt i sin kar­riär.

I många av brotts­fal­len som har valts ut till saj­ten har gär­nings­man­nen utländsk bak­grund. Lin­néa Stjern­ström är upp­rörd över att hen­nes ex­em­pel har an­vänts i, vad hon me­nar, ett po­li­tiskt syf­te.

–Det han gjor­de mot mig har ingen­ting med hans hud­färg el­ler hans bru­na ögon att gö­ra, som de vil­le må­la upp det som på si­dan, sä­ger hon.

Lin­néa Stjer­ström har ti­di­ga­re be­rät­tat sin histo­ria i en lo­kal­tid­ning i hopp om att för­änd­ra sy­nen på sex­u­el­la över­grepp.

– Då val­de jag att gö­ra det. Nu ha­de jag in­te valt det, att de skul­le pub­li­ce­ra en bild på mig och min gär­nings­man. Nu vill jag be­rät­ta om det för att jag vill att de ska stå för att de har gjort fel, sä­ger hon.

Metro har sökt Fin­del Ma­di­son.

FOTO: PRI­VAT

Lin­néa Stjern­ström kän­de sig för­ned­rad av att se sin bild på saj­ten.

Metro 10 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.