Kne­pen för att bli en jä­vel på att kys­sas

Al­la har li­te oli­ka sätt att kys­sas på, en­ligt Pel­le Ull­holm, RFSU. Men det finns någ­ra ge­ne­rel­la tips.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - TEXT: ANA UDOVIC

När i li­vet kom­mer den förs­ta kys­sen? Ja, det är ju helt oli­ka för oli­ka per­so­ner. Men i en ame­ri­kansk un­der­sök­ning gjord på 600 per­so­ner var ge­nom­snitts­ål­dern för kyss­de­but 15 år.

I li­vet ha­de per­so­ner­na kysst i snitt 19 per­so­ner, och när un­der­sök­ning­en gjor­des kyss­te per­so­ner­na nå­gon un­ge­fär 30 gång­er i vec­kan.*

Vad är egent­li­gen en kyss? Det är in­te själv­klart. Många me­nar att kys­sar är när läp­par­na mö­ter den andras läp­par med mun­nen li­te öp­pen, och att tung­or­na rör varand­ra.

–Man kan bör­ja med att snud­da vid varand­ras tung­spet­sar och med små rö­rel­ser rö­ra sig dju­pa­re in och ut i varand­ras mun­nar, fram och till­ba­ka, sä­ger Pel­le Ull­holm.

Al­la har li­te oli­ka sätt att kys­sas på, me­nar han, men ge­men­samt är man sä­rar på läp­par­na och rör tung­an och läp­par­na. Man kan kys­sa varand­ra med mju­ka, av­spän­da läp­par och med mun­nen halvöp­pen el­ler li­te mer öp­pen och se­dan lå­ta tung­or­na mö­tas.

– Många tyc­ker att en bra kyss är när man bå­de gör sa­ker med tunga och läp­par, när man lik­som upp­fin­ner rö­rel­ser i stun­den och till­sam­mans. Tes­ta att stry­ka med tung­spet­sen för­sik­tigt på in­si­dan av den an­dres läpp­kant, el­ler att naf­sa el­ler su­ga varand­ra li­te lätt på läp­par­na, sä­ger han.

Men det finns en del sa­ker att und­vi­ka. Som att bi­tas så att det gör ont – det gil­lar de all­ra fles­ta in­te. In­te hel­ler är det skönt om tän­der­na slår emot varand­ra. En helt öp­pen, ga­pan­de mun bru­kar in­te hel­ler va­ra så be­hag­ligt, ef­tersom den man ska kys­sa då blir blöt runt he­la mun­nen. Ing­en he­li­kop­ter­tunga som vis­par runt!

Den ame­ri­kans­ka psy­ko­lo­gi­pro­fes­sorn Sa­ri M van An­ders från Michi­gan Uni­ver­si­ty fors­kar i testos­te­ron­hal­ter i kvin­no- och mans­krop­pen. Hon har kon­sta­te­rat att hång­el (cudd­ling) och sam­lag (in­ter­cour­se) hö­jer testos­te­ron­ni­vån li­ka myc­ket. Testos­te­ron häng­er ihop med vår för­må­ga att bli upp­het­sa­de. Hon tror att upp­hets­ning­en häng­er ihop med att hång­el in­te ger så många giv­na för­vänt­ning­ar och löf­ten.

– Det känns fri­a­re. Dess­utom är det en stark upp­le­vel­se. Vå­ra läp­par är käns­li­ga och att va­ra in­ne i nå­gon an­nans mun, i det vå­ta, fram­kal­lar myc­ket käns­lor, sä­ger Pel­le Ull­holm.

Kys­sar är spän­nan­de ef­tersom de of­ta är bland det förs­ta många gör med en ny part­ner. Kys­sen ska­par in­ti­mi­te­ten.

–Det finns de som väl­jer att in­te kys­sa så myc­ket i re­na sex­u­el­la mö­ten för kys­sar känns mer in­timt, in­ten­sivt och pas­sio­ne­rat än många and­ra sex­u­el­la hand­ling­ar, sä­ger han.

ILLUSTRATION: EVA FALLSTRÖM

En la­gom öp­pen mun och att an­vän­da bå­de läp­par och tunga är tips för att lyc­kas med kys­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.