Re­ge­ring­en oen­se om ar­bets­krafts­in­vand­ring

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - JO­HAN­NES CLE­RIS/TT OWE NILS­SON/TT

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och LO vill be­grän­sa ar­bets­krafts­in­vand­ring­en. Men re­ge­rings­part­nern Mil­jö­par­ti­et är in­te med på för­sla­get.

– Det finns ar­bets­lö­sa män­ni­skor i vårt land som kan ta de här job­ben, som in­te krä­ver hög ut­bild­ning el­ler höga kva­li­fi­ka­tio­ner. Då är det rim­ligt att de får de här job­ben först, sä­ger stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven.

Un­der 2016 be­vil­ja­des drygt 3 900 ar­bets­till­stånd till yr­ken som högst krä­ver en kor­ta­re ut­bild­ning el­ler in­tro­duk­tion. Stör­re de­len rör­de jobb som bär­ploc­ka­re, plan­tö­rer el­ler lik­nan­de.

Nu fö­re­slår den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­led­ning­en, med stöd av LO, till par­ti­kon­gres­sen i april att stry­pa ar­bets­krafts­in­vand­ring­en till så­da­na jobb.

–Det är en be­gräns­ning i möj­lig­he­ten att ta emot ar­bets­krafts­in­vand­ring för det vi kal­lar nor­ma­la LO­jobb, sä­ger Thor­walds­son.

De nu­va­ran­de reg­ler­na för ar­bets­krafts­in­vand­ring till­kom un­der Al­li­ans­re­ge­ring­en med stöd från Mil­jö­par­ti­et, vil­ket in­te öka­de pro­blem med ar­bets­kraft som kom­mer från län­der ut­an­för EU. Vi har haft enormt många skan­da­ler och du­bi­ö­sa ar­bets­gi­va­re som ut­nytt­jat män­ni­skor fruk­tans­värt, sä­ger Kar­lPet­ter Thor­walds­son.

Ste­fan Löfven tyc­ker in­te att hans par­ti ger ef­ter för hö­ger­po­pu­lis­ter och de som vill stänga grän­ser ge­nom för­sla­get om att be­grän­sa ar­bets­krafts­in­vand­ring­en. Och om det finns till­räck­ligt med män­ni­skor som vill ha de här job­ben el­ler in­te spe­lar ing­en roll.

– Går man ar­bets­lös i Sve­ri­ge mås­te man ock­så va­ra be­redd att ta de jobb som finns, det är de reg­ler vi har, sä­ger Löfven.

Hur man ska få med sig Mil­jö­par­ti­et åter­står dock att se.

– Vi får se det se­dan, men vi mås­te få ge ut­tryck för vad vi tyc­ker som par­ti, det är vik­tigt för oss. Nu har vi kon­gress och då ska vi for­ma vår po­li­tik, sä­ger stats­mi­nis­tern.

FOTO: WIKTOR NUMMELIN/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.