Sols­kens­be­ske­det: Vå­ren kan re­dan va­ra här

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - LIN­NÉA GUSTAFSON

Läng­tar du ef­ter en kaf­fe i vår­so­len? Få­gel­kvit­ter, so­pa­de ga­tor och spi­ra knop­par är in­te så långt bort som man kan tro i feb­ru­a­ri. Kanske lä­ser du just nu tid­ning­en på vå­rens förs­ta dag.

En­ligt me­te­o­ro­lo­ger­na är 15 feb­ru­a­ri det da­tum som vå­ren ti­di­gast kan an­län­da till Sve­ri­ge. Om vå­ren är här el­ler in­te går dock in­te att sä­ker­stäl­la för­rän sju da­gar se­na­re, den 22 feb­ru­a­ri.

– Me­del­tem­pe­ra­tu­ren ska ha va­rit över 0 gra­der sju da­gar i sträck för att det ska räk­nas som vår, sä­ger Lars Knuts­son, me­te­o­ro­log på SMHI.

Tem­pe­ra­tu­ren ska även va­ra sti­gan­de och kan va­ri­e­ra mel­lan 0 till 10 plus­gra­der. Det som kan mins­ka chan­sen får vå­rens an­komst är om det fort­sät­ter va­ra kal­la nät­ter.

–Det kan dra ner me­del­tem­pe­ra­tu­ren re­jält ty­värr, sä­ger Lars Knuts­son.

Ti­di­ga­re än den 15 feb­ru­a­ri får in­te vå­ren kom­ma, det be­stäm­des 2001 ef­ter en un­der­sök­ning av kri­te­ri­er för vår.

Så här blir väd­ret i Stock­holmstrak­ten i dag och i mor­gon en­ligt me­te­o­ro­lo­gen Mar­tin Hed­berg på Vä­der­cen­tra­len:

– En vec­ka fram­åt kom­mer gra­der­na pend­la kring noll­sträc­ket och mi­nus­gra­der­na kan kom­ma un­der nat­ten vil­ket mins­kar chan­sen för vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.