Lä­gen­hets­pri­ser­na sti­ger – pri­ser­na på vil­lor står stil­la

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - TT

I cen­tra­la Gö­te­borg, med ett kvadrat­me­ter­pris på när­ma­re 59 000 kro­nor, skul­le man i te­o­rin få runt 34 kvadrat för de två mil­jo­ner­na. I cen­tra­la Mal­mö 63 kvadrat­me­ter.

Till­sam­mans står Stor­stock­holm, Stor­gö­te­borg och Mal­mö­om­rå­det för he­la sex av tio av al­la bo­stads­rätts­för­sälj­ning­ar i lan­det. Förutom att om­rå­de­na skil­jer sig kraf­tigt åt när det gäl­ler pri­ser så följs de in­te hel­ler åt ge­nom pris­upp­gång­ar och in­broms­ning­ar.

– Det har all­tid va­rit nå­got av en pa­ral­lell­mark­nad, med en egen köp- och säljkul­tur, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren.

– Un­der 2016 kom det ut fär­re bo­stä­der på mark­na­den jäm­fört med året in­nan. Den tren­den höll i sig för bo­stads­rät­ter un­der ja­nu­a­ri i år med en minsk­ning på 2 pro­cent. Men an­ta­let nya vil­lor till sa­lu vän­de skarpt upp­åt un­der årets förs­ta må­nad med en ök­ning på 16 pro­cent, sä­ger Staf­fan Tell, ta­les­per­son på Hem­net i ett press­med­de­lan­de.

FOTO: VILHELM STOKSTAD/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.