”I dag är det var­dags­mat att et­tor säljs för över 100 000 kro­nor kvadrat­me­tern.”

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes -

sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren, ana­lys­chef vid Svensk Mäklar­sta­tistik.

Jäm­fört mot Mal­mö ser års­ök­ning­en för Stock­holm – 5 pro­cent upp – rätt blyg­sam ut men då ska man ve­ta att Stock­holms in­nerstad för någ­ra må­na­der se­dan tyd­ligt pas­se­ra­de ett kvadrat­me­ter­pris på 90000 kro­nor och nu är up­pe i drygt 94 000 kro­nor. Det in­ne­bär att man för två mil­jo­ner kro­nor in­te får mer än drygt 21 kvadrat­me­ter bo­stads­rätt – i te­o­rin. I prak­ti­ken har et­tor­na ett hög­re kvadrat­me­ter­pris.

– I dag är det var­dags­mat att et­tor säljs för över 100 000 kro­nor kvadrat­me­tern, sä­ger Per-Ar­ne San­de­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.