Oro in­för Trumps be­sked om sin plan för Mel­la­nöstern

Metro Sweden (Stockholm) - - Utrikes - MATTIAS ARE­SKOG/TT

tvåstats­lös­ning i om­rå­det.

Se­dan Trumps till­trä­de har Israel ock­så pre­sen­te­rat pla­ner på 6000 nya bo­sät­tar­hem på oc­ku­pe­rad mark och klub­bat en kon­tro­ver­si­ell lag som le­ga­li­se­rar is­ra­e­lis­ka bo­sätt­ning­ar bygg­da på pa­les­ti­ni­ers pri­vat­äg­da mark.

Men det finns tec­ken på att den nya ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en är på väg att svänga.

–Det finns ett be­grän­sat ut­rym­me kvar. Var­je gång du tar land till bo­sätt­ning­ar åter­står mind­re mark, sa Trump ny­li­gen i en in­ter­vju med tid­ning­en Israel Hayom.

Och en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters käl­lor har Vi­ta hu­set tills vi­da­re skrin­lagt pla­ner­na på en am­bas­sad­flytt.

Mel­la­nö­stern­ex­per­ten Da­ni­el Le­vy är myc­ket kritisk till Is­ra­els age­ran­de och är oro­lig för att det kan le­da till en ny våldsvåg.

– Det kan va­ra ty­värr va­ra så – även om vi mås­te gö­ra allt för att för­hind­ra det – att blodut­gju­tel­se är det en­da som kan få den här kon­flik­ten att rö­ra sig fram­åt, sä­ger Da­ni­el Le­vy, chef för den ame­ri­kans­ka tan­kes­med­jan US/Midd­le East Pro­ject.

FOTO: KOBI GIDEON/AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.