ETT DOGMATISKT MU­SIK­SKA­PAN­DE

Joh­nos­si sö­ker nya vägar med ”dum­ma reg­ler”

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Ef­ter Joh­nos­sis för­ra al­bum, ”Tran­si­tions” från 2013, drab­ba­des trum­mi­sen Os­kar ”Os­si” Bon­de av ut­matt­nings­syndrom. Han blev sjuk­skri­ven och för förs­ta gång­en se­dan star­ten 2004 tving­a­des du­on ta en pa­us.

– När vi se­dan skul­le sät­ta i gång igen så kän­des tan­ken på att ba­ra stäl­la sig i replo­ka­len oin­spi­re­ran­de, sä­ger sång­a­ren och gi­tar­ris­ten John Eng­el­bert.

Joh­nos­si har all­tid satt upp dog­mer för sitt mu­sik­ska­pan­de ef­tersom ”det kan va­ra bra att be­grän­sa sig med dum­ma reg­ler och se vad som hän­der”. Det är till ex­em­pel där­för de in­te har nå­gon ba­sist.

Nu be­stäm­de de sig för att skri­va mu­sik på ett nytt sätt. I stäl­let för att träf­fas och ham­ra fram nya lå­tar på si­na in­stru­ment skic­ka­de de idéer mel­lan sig.

– När vi väl skul­le in i stu­di­on och spe­la in vil­le vi in­te ha med oss ett ba­gage av att ha stått och spe­lat lå­tar­na i replo­ka­len. Det är för lätt att bli kär i det sät­tet att spe­la dem. Nu vil­le vi att lå­tar­na skul­le få hit­ta sin egen väg, sä­ger John Eng­el­bert.

För förs­ta gång­en tog Joh­nos­si ock­så hjälp av ut­om­stå­en­de låt­skri­va­re. Någ­ra lå­tar skrevs till­sam­mans med namn­kun­ni­ga hit­ma­ka­re som Jo­a­kim Berg, Pa­trik Ber­ger, Carl Falk och Ra­mi Yacoub.

– När Os­si var sjuk­skri­ven bör­ja­de jag hänga runt i oli­ka stu­di­or och träf­fa låt­skrivar­kom­pi­sar. När vi se­dan skul­le gö­ra ett nytt al­bum kom det sig na­tur­ligt att spe­la upp skis­ser för låt­skrivar­kom­pi­sar­na och se vad som hän­de, sä­ger John Eng­el­bert.

När lå­tar­na väl var skriv­na var det dags för in­spel­ning. Även där vil­le Joh­nos­si pro­va nå­got nytt.

I stäl­let för att ploc­ka in en ut­präg­lad rock­pro­du­cent val­de de att sam­ar­be­ta med pro­du­cent­du­on Ast­ma & Rocwell – som ti­di­ga­re job­bat med hip­ho­par­tis­ter som Pro­moe, Pet­ter och Ison & Fil­le.

– Vi vil­le att det skul­le bli in­tres­sant och ut­ma­nan­de, sä­ger Os­kar Bon­de. Och ut­ma­nan­de blev det. – De har ett an­nat sätt att tän­ka på när det gäl­ler att ar­ran­ge­ra lå­tar och är väl­digt duk­ti­ga på ljud. Men vi har ock­så vå­ra tan­kar på hur vår mu­sik ska va­ra, vis­sa gre­jer som vi vil­le gö­ra kun­de de in­te för­stå över hu­vud ta­get och vice ver­sa. Det var lä­ro­rikt, sä­ger Os­kar Bon­de.

Re­sul­ta­tet, al­bu­met ”Blood jung­le”, släpps den 17 feb­ru­a­ri. Det lå­ter fort­fa­ran­de Joh­nos­si men med många nya ele­ment – blås, kö­rer och synt­me­lo­di­er.

Det är en vå­gad ski­va men de sing­lar som har släppts har ta­gits emot väl av fan­sen.

– Jag trod­de det skul­le va­ra myc­ket mer så här ”vad har hänt?” och att folk skul­le tyc­ka att vi har ta­git ett kliv som in­te är oss själ­va tro­get. Men det har jag in­te upp­levt alls, sä­ger Os­kar Bon­de.

FOTO: TT

På ”Blood jung­le” har Joh­nos­si med­ve­tet för­svå­rat så­väl sin låt­skri­var- som in­spel­nings­pro­cess. ”Det var an­ti­te­sen till att ba­ra stäl­la sig med gi­tarr och trum­mor och ba­ra gö­ra ett al­bum.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.