Ka­ro­li­nas lå­ne­suc­cé - sän­ker sin må­nads­kost­nad med 4000kr

Sam­la­de lå­nen på noll­tid och gör enorm be­spa­ring: ”Otro­ligt bra”

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare - Fot­not: Ka­ro­li­na he­ter egent­li­gen nå­got an­nat.

Ka­ro­li­na ha­de tre sto­ra pri­vat­lån – och vil­le sän­ka bå­de rän­ta och må­nads­kost­nad.

Att vän­da sig till Ad­vi­sa blev en stor suc­cé.

– Åh her­re­gud, det var en stor sänk­ning, sä­ger Ka­ro­li­na som mins­kar sin må­nads­kost­nad med näs­tan 4 000 kro­nor.

45-åri­ga Ka­ro­li­na från Ki­ru­na ha­de tre sto­ra lån på to­talt 350000 kro­nor. Den höga ge­nom­snitt­li­ga rän­tan gjor­de att hon be­ta­la­de he­la 7347 kro­nor i må­na­den för lå­nen, vil­ket gjor­de det svårt att få eko­no­min att gå runt.

Men när Ka­ro­li­na hör­de ta­las om Ad­vi­sa för­stod hon att det fanns peng­ar att spa­ra på att sam­la si­na lån.

–Jag läs­te Ad­vi­sas an­nons i tid­ning­en om en kil­le som fått ner si­na kost­na­der enormt myc­ket, och tänk­te att det här mås­te jag gö­ra själv, sä­ger hon.

Ka­ro­li­na vän­de sig till Ad­vi­sa för att få hjälp och kort där­ef­ter kun­de hon kon­sta­te­ra att hon ge­nom att sam­la si­na lån sänkt sin må­nads­kost­nad med 3 884 kr – och sin rän­ta med he­la 8,9 pro­cent.

– Det lå­ter otro­ligt bra, sä­ger hon.

Fick bud från fem ban­ker

Ka­ro­li­na fick bud från fem ban­ker som al­la kom med oli­ka rän­tor. Den högs­ta stod i 8,3 pro­cent – allt­så be­tyd­ligt hög­re än er­bju­dan­det Ka­ro­li­na val­de.

– De sto­ra skill­na­der­na mel­lan de bud som Ka­ro­li­na fick vi­sar var­för det är så vik­tigt att jäm­fö­ra lån. Nu fick Ka­ro­li­na 3,63 pro­cent, vil­ket är en av de bäs­ta rän­tor­na som går att få på pri­vat­lån, sä­ger Ad­vi­sas råd­gi­va­re Mi­ri­am Möll­dal.

Kos­tar ingen­ting att kol­la

Ad­vi­sa sam­ar­be­tar med ett 20-tal ban­ker och lån­gi­va­re som täv­lar om att läg­ga sitt bäs­ta er­bju­dan­de för att vin­na kun­den. Kun­den väl­jer se­dan själv det er­bju­dan­de som pas­sar bäst. Tjäns­ten kan va­ra gra­tis för kun­der ef­tersom Ad­vi­sa får er­sätt­ning av den bank som går vin­nan­de ur bud­giv­ning­en. På ad­vi­sa.se kan man snabbt och en­kelt se hur myc­ket man skul­le kun­na få ned må­nads­kost­na­den.

Fot­not: Det är in­te Ka­ro­li­na som syns på bil­den.

Ka­ro­li­na såg en tid­nings­an­nons från Ad­vi­sa om att sam­la si­na lån och be­stäm­de sig för att tes­ta. Ett geni­drag helt en­kelt. Kort där­ef­ter kun­de hon näm­li­gen sän­ka sin må­nads­kost­nad med 4 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.