LÅ­NA UPP TILL 500 000 KRO­NOR – FÅ SVAR FRÅN FLE­RA BAN­KER

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare -

Sam­la lån

Un­ge­fär två mil­jo­ner svens­kar har kon­sum­tions­lån, som ex­em­pel­vis blan­colån, billån, kre­dit­kort el­ler av­be­tal­ning­ar. Lå­nen kan lig­ga hos fle­ra oli­ka ban­ker och kre­dit­gi­va­re, med höga rän­tor som följd. Ett knep för att sän­ka sin må­nads­kost­nad är att ba­ka ihop al­la lå­nen till ett, som Ka­ro­li­na i ar­ti­keln ne­dan. Förutom att man ba­ra får en fak­tu­ra att hål­la re­da på kan man få läg­re rän­ta och må­nads­kost­nad. Du kan själv an­sö­ka kost­nads­fritt på ad­vi­sa.se el­ler ringa på te­le­fon 0770-17 50 50.

Billån

Många bil­hand­la­re er­bju­der lån med bi­len som sä­ker­het. Des­sa billån krä­ver dock kon­tan­tin­sats och in­ne­bär of­ta dy­ra ad­mi­nist­ra­ti­va av­gif­ter som gör att den to­ta­la kost­na­den kan bli onö­digt hög. Om du istäl­let väl­jer att fi­nan­si­e­ra bi­len med ett pri­vat­lån kan du få en läg­re må­nads­av­gift. Kol­la vil­ken rän­ta du kan få på ad­vi­sa.se el­ler på te­le­fon 077017 50 50. Tjäns­ten är helt kost­nads­fri.

Jäm­för nylån

När man ska kö­pa en re­sa el­ler ny tv jäm­för man of­ta pri­set hos oli­ka le­ve­ran­tö­rer. Pre­cis så bor­de man gö­ra även när det gäl­ler lån. Jäm­för all­tid oli­ka ban­kers rän­tor – det kan spa­ra dig fle­ra tu­sen kro­nor var­je må­nad. Ge­nom att skic­ka in en kost­nads­fri an­sö­kan på ad­vi­sa.se jäm­för du ett 20-tal ban­kers rän­tor sam­ti­digt. När ban­ker­na ut­sätts för kon­kur­rens be­vil­jar de of­ta läg­re rän­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.