Kun­de­ras var­ma hyll­ning: "Ad­vi­sa hjäl­te mig med allt" AN­NONS.

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare -

Över en kvarts mil­jon män­ni­skor har sett över si­na lån – tack va­re Ad­vi­sa.

Nu de­lar kun­der­na med sig av si­na po­si­ti­va upp­le­vel­ser.

– Ad­vi­sa hjälp­te mig med allt, sä­ger Sa­ra. Fler och fler in­ser för­de­lar­na med att vän­da sig till lå­ne­för­med­la­ren Ad­vi­sa för att jäm­fö­ra el­ler sam­la si­na lån.

Ad­vi­sa har i skri­van­de stund hjälpt över 260000 per­so­ner – och var­je dag kom­mer fle­ra hund­ra an­sök­ning­ar in.

En an­led­ning är för­stås den sto­ra be­spa­ring­en man som kund kan gö­ra.

Ett an­nat skäl till att kun­der­na väl­ler in är att Ad­vi­sa re­kom­men­de­ras för sin kundser­vice.

– Ad­vi­sa hjälp­te mig att sän­ka rän­tan på ett stort lån och slå ihop någ­ra små lån med väl­digt höga rän­tor. Re­sul­ta­tet blev en näs­tan hälf­ten så hög rän­ta som på mitt gam­la sto­ra lån, sä­ger kun­den Sa­ra.

Hon är över­ty­gad om att Ad­vi­sa är ett bra val och re­kom­men­de­rar varmt den enk­la tjäns­ten.

– Ni hjälp­te mig med allt och jag be­höv­de ba­ra skri­va på pap­per­na, det var så smi­digt. Ing­en har än­nu kun­nat ge mig ett bätt­re er­bju­dan­de än vad jag fick via Ad­vi­sa, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.