VILL­KOR.

Metro Sweden (Stockholm) - - Insandare -

Ad­vi­sa är en jäm­fö­rel­se­tjänst för pri­vat­lån. Rän­tan är rör­lig och sätts in­di­vi­du­ellt, mel­lan 2,95 % och 29,06 %. Högs­ta ef­fek­ti­va rän­ta 33,2 %. Åter­be­tal­nings­tid 1–15 år. För ett an­nu­i­tets­lån på 100 000 kr med ef­fek­tiv rän­ta 5,64 %, nio års löp­tid, 0 kro­nor i upp­lägg­nings- och avi­av­gift blir to­tal­kost­na­den 27 008 kro­nor. Må­nads­kost­nad: 1 176 kro­nor. För att kun­na sam­la di­na lån ge­nom Ad­vi­sa ska du: Ha fyllt 18 år Ha en in­komst på minst 10 000 kro­nor/må­nad fö­re skatt Ej ha skuld­sal­do hos Kro­no­fog­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.