7 på­stå­en­den om mat du fick hö­ra som barn

Star­ka­re av spe­nat? Smart av fisk? Bätt­re syn av mo­röt­ter?

Metro Sweden (Stockholm) - - Front Page - FOTO: IBL/ALAMY

De fles­ta av oss har hört ut­tryc­ken. Men hur myc­ket san­ning lig­ger det egent­li­gen i de på­stå­en­den som ens för­äld­rar för­sök­te tryc­ka i en när man var barn? Det får du svar på här.

Spe­nat gör dig stark Mjölk gör ske­let­tet star­ka­re Mo­röt­ter ger dig bätt­re syn Du ska in­te ba­da ef­ter ma­ten Det är farligt att äta myc­ket ägg

Ja, Karl- Al­fred ha­de rätt! Spe­nat gör di­na musk­ler bå­de star­ka­re och ut­hål­li­ga­re. Spe­nat och an­nat blad­grönt in­ne­hål­ler ni­trat vil­ket ökar sy­resätt­ning­en till di­na musk­ler och på det sät­tet gör musk­ler­na mer ut­hål­li­ga. Den öka­de mäng­den ni­trat har även vi­sat sig öka mäng­den av två re­le­van­ta ami­nosy­ror i mus­keln och det tycks stå för den öka­de styr­kan.

Det stäm­mer! Spe­nat in­ne­hål­ler dels K-vi­ta­min, som pre­cis som D-vi­ta­min hjäl­per krop­pen att byg­ga in kal­ci­um i ske­let­tet. Och ni­trat, som på­ver­kar ener­gi­om­sätt­ning­en och ökar ut­hål­lig­he­ten i musk­ler­na, vil­ket bland an­nat gör så att du or­kar springa snab­ba­re och läng­re.

Mjölk är en god källa till kal­ci­um och vi­ta­min D som hjäl­per dig att byg­ga upp en stark ben­stom­me. Det finns kri­ti­ker som me­nar att män­ni­skor som dric­ker myc­ket mjölk ock­så li­der av ben­skör­het och det är sant, men det kan be­ro på att de med ben­skör­het i släk­ten dric­ker mer mjölk.

Ja, det är sant. D-vi­ta­mi­net hjäl­per dess­utom till att byg­ga in kal­ci­um i ske­let­tet. Mjölk in­ne­hål­ler ock­så pro­te­in, som ut­gör 30 pro­cent av ske­let­tet.

Mo­röt­ter är ett bra mat­val. Det in­ne­hål­ler bland an­nat be­ta­ka­ro­ten, som är för­sta­di­et till A-vi­ta­min och brist på det kan le­da till natt­blind­het. Om in­te an­nat kan mo­röt­ter hjäl­pa till att för­hind­ra en brist på A-vi­ta­min.

Mo­röt­ter in­ne­hål­ler A-vi­ta­min, som främ­jar natt­sy­nen. Män­ni­skor som har brist på A-vi­ta­min ser of­ta säm­re än and­ra i mör­ker. Det finns A-vi­ta­min i myc­ket an­nan kost ock­så, men mo­röt­ter är bra för många and­ra saker ock­så.

Det är helt falskt! Det är ba­ra ett på­hitt som för­äld­rar för­mod­li­gen kom­mit på för att få li­te lugn och ro ef­ter ma­ten. Det är en myt och stäm­mer in­te!

Falskt! Jag bru­kar sä­ga att ägg är värl­dens bäs­ta livs­me­del! Visst, ägg in­ne­hål­ler ko­les­te­rol men det är ett kropps­e­get äm­ne. Vi pro­du­ce­rar un­ge­fär tre gram ko­les­te­rol per dag och om du till ex­em­pel äter fem ägg mot­sva­rar det ett gram ko­les­te­rol och då re­gle­rar krop­pen den eg­na produktionen så att det lig­ger på en nor­mal ni­vå. Det är falskt. Är du fullt frisk kan du äta i prin­cip hur myc­ket ägg du vill ut­an att det på­ver­kar ditt ko­les­te­rol­vär­de ef­tersom en frisk in­di­vid ba­ra tar upp det ko­les­te­rol från ma­ten som be­hövs och ut­sönd­rar res­ten.

Du ska in­te äta in­nan du går och läg­ger dig

För att få så bra natt­sömn som möj­ligt är det var­ken op­ti­malt att gå och läg­ga dig hung­rig eller att gå och läg­ga dig propp­mätt. Två tim­mar in­nan du går och läg­ger dig bör du in­te äta dig propp­mätt. Ur ett ka­lo­ri­per­spek­tiv spe­lar det dock ing­en roll. När du äter på dyg­net, eller hur of­ta du äter, spe­lar ing­en roll för din ener­gi­om­sätt­ning. Det en­da som av­gör det är den to­ta­la mäng­den ener­gi du får i dig, och gör av med, un­der dyg­net.

Du blir smart av fisk

Det lig­ger fak­tiskt li­te san­ning i det. Fisk in­ne­hål­ler Ome­ga 3 som är nöd­vän­digt för hjär­nans ut­veck­ling, och ver­kar kun­na främ­ja kon­cent­ra­tions- och in­lär­nings­för­må­gan. Vi kan sä­ga så­här: Mäng­den fisk du äter av­gör in­te ditt IQ men det har go­da ef­fek­ter för din hjärn­funk­tion. Vi kan sä­ga så här – det är bra för he­la nerv­sy­ste­met, in­klu­si­ve hjär­nan. Och då pra­tar vi fet fisk. Ome­ga 3-fett­sy­ror­na som finns i fet fisk ut­gör näm­li­gen bygg­ma­te­ri­al för nerv­sy­ste­met.

F O T : Y A M E D I A S/ A L M Y

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.