Sex frå­gor och svar om Metros nya äga­re

Metro Sweden (Stockholm) - - Front Page -

I går blev Qvi­bergs­fä­rens köp av Metro of­fi­ci­ellt – det be­ty­der äg­ar­by­tet.

stan­nar vid Stock­holm Cen­tral, ut­an i stäl­let går via den ny­bygg­da sta­tio­nen Stock­holm Ci­ty. Den lig­ger pre­cis un­der T-cen­tra­len, knut­punk­ten för Stock­holms tun­nel­ba­ne­nät.

Den and­ra sto­ra för­änd­ring­en är att pen­del­tåg­sta­tio­nen Karl­berg tas ur bruk och er­sätts av den ny­bygg­da sta­tio­nen Stock­holm Oden­plan. Även den lig­ger un­der tun­nel­ba­ne­nä­tet vid Oden­plan. Syf­tet är att pend­la­re och and­ra re­se­nä­rer ska få det enkla­re att by­ta från pen­del­tå­get till tun­nel­ba­nan om de vill re­sa vi­da­re. ut­kan­ter­na av lin­je­nä­tet, som Väs­ter­ha­ninge. Un­der hög- och mel­lan­tra­fik kom­mer tra­fi­ken att va­ra än­nu tä­ta­re, och då kom­mer det dess­utom sät­tas in snabb­tåg. Snabb­tå­gen kom­mer dock in­te att stan­na på al­la pen­del­tågs­sta­tio­ner.

– Snabb­tå­gen kom­mer ta en stor an­del av re­se­nä­rer­na från de stör­re sta­tio­ner­na och det kom­mer bli bätt­re plats på de and­ra tå­gen, för re­se­nä­rer­na på de mind­re sta­tio­ner­na, har Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd, ti­di­ga­re sagt till DN.

FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.