ÄR LJUDTERRORN EN FORM AV DISKRIMINERING?

Jag har in­te en hör­sel­ned­sätt­ning – men lju­det på tv:n är stö­ran­de än­då, skri­ver da­gens in­sän­dar­skri­bent.

Metro Sweden (Stockholm) - - News - ÄR TYSTNAD FARLIGT?

In­lägg an­gå­en­de Christi­nas in­sän­da­re (15/2). Jag har ing­en hör­sel­ned­sätt­ning men jag vill än­då sä­ga att det­ta oljud i al­la tv-pro­gram är högst ir­ri­te­ran­de och fru­stre­ran­de. Jag har för va­na att all­tid stänga av ra­di­on, om den står på, in­nan jag tit­tar på tv:n. Men vad hjäl­per det när pro­gram­ma­kar­na av­sikt­ligt väl­jer att läg­ga in stö­ran­de så kal­lad mu­sik. Det är ett jäk­la plipp-plop­pan­de, pling­plong­a­de och/eller trumslam­ran­de he­la ti­den. Vet in­te hur många gång­er jag sut­tit fram­för tv:n och svu­rit över ka­ka­fo­nin som lagt sig över det ta­la­de or­det.

Jag för­står in­te vit­sen med den­na ljud­ter­ror. Det hän­der att jag by­ter ka­nal för att hö­ra ef­ter om det finns nå­got skram­mel­fritt att se på där. Ty­värr är det of­tast li­ka­dant där och då åter­står ba­ra att stänga av tv:n helt och hål­let trots att pro­gram­idén i sig är in­tres­sant. Är pro­gram­met tex­tat då sän­ker jag lju­det till ett mi­ni­mum eller stäng­er av det helt. Har många gång­er tänkt att det mås­te va­ra helt hopp­löst för dem som hör säm­re. Und­rar om in­te ljudterrorn är en form av diskriminering då den stäng­er per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning ute? En del han­di­kap­pan­pass­ning på­går och till och med krävs på an­nat håll i sam­häl­let men tv-pro­gram­ma­kar­na har valt att gå åt i mot­satt rikt­ning.

Nå­gon in­tres­se­rad ju­rist där­u­te skul­le kun­na kol­la upp om det­ta even­tu­ellt stri­der mot nå­gon dis­kri­mi­ne­rings­lag.

FOTO: TT

Även da­gens in­sän­dar­skri­bent stör sig på mu­sik som tar över pra­tet på tv:n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.