RÖKARE – NU ÄR DET DAGS ATT VI SLUTAR

Metro Sweden (Stockholm) - - News - RÖKARE MOT TOBAK

När to­baks­stan­ken från oss rökare/snu­sa­re är så stark att gran­nar­na kla­gar när vi tvät­tar i tvätt­stu­gan – då be­hö­ver vi tän­ka till och ta tag i vårt eget pro­blem, ni­ko­tin­be­ro­en­det. Vi mås­te ock­så in­se att vi med­ver­kar till att barn och ung­do­mar lu­ras in i ni­ko­tin­be­ro­en­de. Vi med­ver­kar till att to­baks­bran­schen ge­ne­ra­tion ef­ter ge­ne­ra­tion skaf­far sig livs­långt trog­na kun­der. När to­ba­kens ska­de­verk­ning­ar tar li­vet av oss har bran­schen skaf­fat un­ge­fär li­ka många till som er­sät­ter in­komst­bort­fal­let så att han­deln kan fort­sät­ta i all evig­het. Det är vi, nu, som har an­sva­ret för att sät­ta stopp för det­ta.

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Slu­ta rö­ka, upp­ma­nar ”Rökare mot tobak”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.