PRODUKTIONEN AV SVENS­KA RÅVAROR MÅS­TE ÖKA

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - TONY MARIANNE ANDERSSON

Värl­den vi le­ver i blir allt mer oro­lig. Vi har be­vitt­nat män­ni­skor som flyr från krig, fat­tig­dom och kli­mat­för­änd­ring­ar sam­ti­digt som fle­ra län­der i Eu­ro­pa bli­vit mer re­strik­ti­va.

Hälf­ten av vår mat skul­le ta slut ef­ter tio till tolv da­gar om Sve­ri­ge iso­le­ra­des vid en all­var­lig kris. Bu­tik­shyl­lor­na skul­le kun­na va­ra töm­da re­dan ef­ter ett dygn och central­lag­ren skul­le kla­ra sig nå­gon­stans mel­lan tre och åt­ta da­gar. Det för­ut­sät­ter dess­utom full till­gång till bräns­le så att lo­gisti­ken fun­ge­rar.

Det då­li­ga väd­ret som drab­ba­de grön­saksod­la­re i söd­ra Eu­ro­pa för ett tag se­dan led­de till att många bu­ti­ker stod ut­an grön­sa­ker och pri­set på ex­em­pel­vis to­ma­ter öka­de med 50 pro­cent. Det sä­ger en hel del om att vi kvickt kan bli ut­an grön­sa­ker vin­ter­tid.

Ett an­nat sce­na­rio är att om im­port­vä­gar­na stängs kan vi in­te läng­re im­por­te­ra pro­te­ingrö­dor, göd­sel, die­sel och växt­skydds­me­del.

Det blir tufft för per­so­ner som in­te har kött som pro­te­i­nin­tag om vi in­te kan im­por­te­ra ex­em­pel­vis bö­nor. Vi har ing­en stör­re bön­od­ling i Sve­ri­ge trots att vi har möj­lig­het att od­la mer. Det be­ror i all­ra högs­ta grad på att det är bil­li­ga­re att im­por­te­ra och in­te sär­skilt för ett tag se­dan en na­tio­nell livs­me­dels­stra­te­gi till­sam­mans med en hand­lings­plan med syf­te att öka den svens­ka livs­me­dels­pro­duk­tio­nen.

LRF väl­kom­nar stra­te­gin men sak­nar där­e­mot skriv­ning­ar om åt­gär­der på skat­te­om­rå­det som gör att vi har go­da för­ut­sätt­ning­ar att kon­kur­re­ra med and­ra län­der.

Re­ge­ring­en mås­te läg­ga fler för­slag på åt­gär­der i kom­man­de bud­get för att stra­te­gin in­te ska bli en hyll­vär­ma­re.

Som kon­su­ment har du mak­ten att stär­ka den svens­ka kris­be­red­ska­pen. Märk­ning­en Från Sve­ri­ge gör det lät­ta­re att hit­ta svens­ka livs­me­del. Den blå cir­kel­for­ma­de sym­bo­len med gul text är ett bra kvit­to på säk­ra och håll­ba­ra livs­me­del och att dju­ren haft ett bra liv.

När ef­ter­frå­gan på svens­ka råvaror ökar gör även ut­bu­det det. Det stär­ker in­te en­bart Sve­ri­ges själv­för­sörj­ning ut­an det blir fler jobb, star­ka­re eko­no­mi och en bätt­re mil­jö.

Det är na­ivt att tro att and­ra län­der ska för­sör­ja Sve­ri­ges be­folk­ning med mat när en kris in­träf­far. Sve­ri­ges bön­der vill gö­ra än­nu mer.

Kon­su­men­ten är en del av lös­ning­en.

FOTO: HANS JONSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.