BYGGBRANCHEN SKA IN­TE LETA SYNDABOCKAR

Metro Sweden (Stockholm) - - Debatt - MALIN NILSSON

Jag för­står att bygg­bran­loc­ka schen vill till sig fler kvin­nor men de gör i att ut­pe­ka stu­di­e­fel och yr­kes­väg­le­dar­na (SYV) till de­ras syn­da­bock. Det be­vi­sar ba­ra att sam­häl­let i stort in­te vet vad just SYV ar­be­tar med. Jag bju­der in Jo­han Lind­holm till ett sam­tal för att för­tyd­li­ga vad en SYV gör.

En SYV sä­ger in­te åt si­na ele­ver hur det är på en ar­bets­plats ef­tersom det är omöj­ligt att ve­ta. SYV stäl­ler frå­gor som får ele­ven att fun­de­ra över vad hen vet eller tror sig ve­ta vil­ken de ar­be­tar vi­da­re med. Om ele­ven har för­do­mar fram­kom­mer det i väg­led­nings­sam­ta­let. Det SYV kan gö­ra är att frå­ga ele­ven om det stäm­mer och be hen att un­der­sö­ka sa­ken.

Möj­lig­he­ten finns men för att ele­ven ska dit i sin val­pro­cess krävs att mo­ti­va­tio­nen finns för att ele­ven ska ta sig tid och ener­gi för att un­der­sö­ka yr­ket. För att tjejer ska kän­na den mo­ti­va­tio­nen be­hö­ver bran­schen sat­sa på mark­nads­fö­ring.

En­ligt Lind­holm sä­ger SYV att yr­ket är för grab­bigt och tungt för kvin­nor. Vil­ket är en all­män för­doms­full syn på yr­ket. Det tunga ar­be­tet kan jäm­fö­ras med sjuk­vårds­yr­ket som är myc­ket tungt med många för­slit­nings­ska­dor som do­mi­ne­ras av kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.