4

Metro Sweden (Stockholm) - - Inrikes - FOTO: ALAMY

Den en­skilt vik­ti­gas­te in­sat- sen du kan gö­ra för att und­vi­ka fon­du­e­ha­ve­ri är att hål­la koll på tem­pe­ra­tu­ren. Vi­net ska ko­ka upp på me­del­hög vär­me men se­dan ome­del­bart sän­kas till låg då du sak­ta men sä­kert bör­jar häl­la i den riv­na os­ten. En nä­ve i ta­get och un­der stän­dig om­rör­ning. Det tar li­te läng­re tid men är myc­ket säk­ra­re. Skär sig os­ten än­då är det möj­ligt att du an­ting­en köpt fel ost eller att plat­tan i fjällstu­gan pul­sar upp vär- men. Smält då os­ten i en skål över ett vat­ten­bad.

Ry­an Se­acrest, ame­ri­kansk tv- och ra­di­o­värd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.