Jo­haug över­kla­gar in­te – fo­ku­se­rar på trä­ning

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport - TT

Den nors­ka skid­stjär­nan The­re­se Jo­haug kom­mer in­te att över­kla­ga do­men, en dop­nings­av­stäng­ning på 13 må­na­der, från Nors­ka id­rotts­för­bun­det. Sam­ti­digt upp­ger In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det (Fis) att fal­let ska be­hand­las vi­da­re.

Jo­haug har ta­git be­slu­tet till­sam­mans med sin ad­vo­kat. I ett press­med­de­lan­de skri­ver Jo­haug att hon upp­le­ver straf­fet som orim­ligt hårt, men att det vik­ti­gas­te för hen­ne nu att ha för­ut­sätt­ning­ar­na kla­ra för sig så att hon kan kon­cen­tre­ra sig på att trä­na.

Av­stäng­ning­en gäl­ler från 18 ok­to­ber 2016 till 18 no­vem­ber i år, och do­men in­ne­bär att Jo­haug kan va­ra till­ba­ka till star­ten på OS­sä­song­en i höst.

In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det lå­ter sin dop­nings­pa­nel av­gö­ra om do­men ska över­kla­gas från de­ras håll. Fis sty­rel­se blev in­for­me­rad om fal­let un­der ett mö­te vid al­pi­na VM i S:t Mo­ritz, men frå­gan tas nu vi­da­re av dop­nings­pa­ne­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.