FÖRDOMAR ÄR DEN NYA DISKRIMINERINGEN

I dag tycks det va­ra okej att sä­ga att man står för al­las li­ka vär­de för att i näs­ta se­kund skäm­ta på ho­mo­sex­u­el­las be­kost­nad, skri­ver da­gens in­sän­dar­skri­bent.

Metro Sweden (Stockholm) - - INSANDARE - NATHALIE

Det sägs att det är lätt, att kom­ma ut ur gar­de­ro­ben år 2017. Det sägs att man har sam­ma rätt att le­va lyck­ligt i al­la si­na da­gar. Det sägs att man in­te ska va­ra rädd och än­då an­vänds ”bög” som ett skälls­ord i sko­lan. I dag ver­kar det va­ra okej att stå för li­ka vär­de sam­ti­digt som man skäm­tar på de ho­mo­sex­u­el­las be­kost­nad. En per­son kan ifrå­ga­sät­ta var­för det ens be­hövs en Pri­de­pa­rad sam­ti­digt som den vit­sar om ”bö­gar”.

Ord­språ­ket om att var­je skämt in­ne­hål­ler en bit san­ning är någon­ting som åsi­do­sätts men som fort­fa­ran­de gäl­ler i det­ta sam­man­hang. En livs­stil har gjorts om till en mål­tav­la för paj­kast­ning och i ett sam­häl­le med väx­an­de to­le­rans är det för­do­mar­na som har bli­vit det nya red­ska­pet för sär­be­hand­ling­en.

En van­lig fö­re­kom­man­de an­kla­gel­se är ock­så att de ho­mo­sex­u­el­la en­dast sö­ker upp­märk­sam­het med Pri­de­pa­ra­den. Då kan man ifrå­ga­sät­ta var vi an­nars ser HBTQ-per­so­ner­na få ta plats? In­te är det i sko­lans sex­u­al­kun­skap el­ler i ro­man­tis­ka fil­mer. In­te i pre­ven­tiv­me­dels­hyl­lan, barn­böc­ker, Dis­ney Chan­nel el­ler låttex­ter. Och det är in­te för att ho­mo­sex­u­el­la in­te finns. Det är ett fak­tum att osyn­lig­gö­ran­de är ett starkt me­del för att kun­na un­der­tryc­ka nå­gon.

Det för­doms­ful­la och trånga fac­ket för HBTQ­per­so­ner le­ver kvar år 2017. Sve­ri­ge har in­te ett li­ka­vär­de för al­la för­rän vi har ska­pat en ny­an­se­rad mot­pol till he­te­ro­nor­men. Jag tyc­ker, att det är dags att vi kri­ti­se­rar vårt be­ja­kan­de av ste­re­o­ty­per innan vi häv­dar att det är lätt att kom­ma ut år 2017!

FOTO: ERIK NYLANDER/TT

Pri­de­pa­ra­den är ett av få till­fäl­len där HBTQ-per­so­ner tillåts ta plats, an­ser Nathalie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.