VI MÅSTE UTNYTTJA ÄTDOKTORERNA BÄTTRE

Metro Sweden (Stockholm) - - DEBATT - ALEXANDER BÖRVE,

Det finns fort­fa­ran­de en skep­ti­cism mot nät­dok­to­rer – bå­de bland be­folk­ning­en och in­om vår­den. Di­gi­tal ut­veck­ling sker dock i samt­li­ga bran­scher och pre­cis som vid al­la sto­ra om­ställ­ning­ar krävs det tid och at­ti­tyd­för­änd­ring­ar för att lyc­kas. Men sam­häl­let di­gi­ta­li­se­ras. Att där­för se nät­dok­to­rer som ett pro­blem in­ne­bär ris­ker för vårt lands ut­veck­ling och gör det svå­ra­re att gö­ra Sve­ri­ge världs­le­dan­de in­om e-häl­sa till 2025, som re­gers­ka ingen vill att vi bli.

Nät­dok­tor­tjäns­ter har ska­pats ut­i­från en vi­sion om att di­gi­ta­li­se­ra vår­den och ut­i­från ett be­hov där pa­ti­en­ter får vän­ta länge på vård.

En­ligt sta­tistik från SKL får många vän­ta läng­re än 30 da­gar på ett förs­ta be­sök hos en spe­ci­a­list­lä­ka­re. Med vård i mo­bi­len kan en pa­ti­ent upp­sö­ka vård och få åter­kopp­ling på mind­re än ett dygn. I dag hand­lar vi mat, de­kla­re­rar, kö­per klä­der, gör bankä­ren­den och stu­de­rar via te­le­fo­nen. Nog lig­ger det i ti­den att även läkar­be­sök ska in­te­gre­ras att bo­ta om de upp­täcks och be­hand­las i tid. Men hur många pri­o­ri­te­rar ett hud­läkar­be­sök för ett li­tet fö­del­se­mär­ke mitt i var­dags­puss­let med da­gishämt­ning, jobb och se­mester­pla­ne­ran­de?

Att ha till lä­ka­ren flex­i­belt i mo­bi­len kan in­ne­bä­ra att fler all­var­li­ga fall upp­täcks och be­hand­las i tid. Med den bak­grun­den måste vård gö­ras lät­till­gäng­lig och lä­ka­ren måste fin­nas i den ap­pa­rat som of­tast in­te är läng­re än en arms­längd bort. Vi ser ett stort be­hov för bran­schen att gå sam­man och dri­va ut­veck­ling­en i enad front. Det kom­mer att gyn­na många – fram­för allt pa­ti­en­ter­na.

Vi pas­se­ra­de ny­li­gen tio mil­jo­ner in­vå­na­re i Sve­ri­ge. Vi har in­te tid att vän­ta på fler lä­ka­re, vår­den måste bli mer flex­i­bel och mer till­gäng­lig. Det måste gå snab­ba­re att få vård men ut­an att över­be­las­ta sjuk­vår­den. Vi måste hjäl­pa Sve­ri­ge nå e-hälso­må­let till 2025. Långa vård­kö­er bör till­hö­ra det för­flut­na. Di­gi­tal vård är här för att stan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.