Tul­len för­sva­gas trots re­kord­be­slag av nar­ko­ti­ka

Metro Sweden (Stockholm) - - INRIKES - CECILIA KLINTÖ/TT

2016 öka­de nar­ko­ti­ka­be­sla­gen re­jält. Än­då är det ba­ra en bråk­del som stop­pas. Än­då är Tull­ver­ket på väg att för­sva­gas.

– Det är fler som går i pen­sion än vad vi har bud­get till att ny­an­stäl­la. Vi blir ju fär­re och det är klart att det på­ver­kar vå­ra möj­lig­he­ter att gö­ra re­sul­tat fram­ö­ver, sä­ger Lars Bäck­ström, chef för gräns­skydds­enh­ten i söd­ra Sve­ri­ge.

Mest öka­de can­na­bis­be­sla­gen vil­ket be­ror på att tul­len fo­ku­se­rat på det tunga flö­det via last­bi­lar. To­talt be­slag­togs 1,4 ton can­na­bis och can­na­bisharts, vil­ket kan jäm­fö­ras med 410 ki­lo året fö­re.

Men can­na­bispri­ser­na i Sve­ri­ge lig­ger sta­bilt på en låg ni­vå, det tol­kar Tull­ver­ket som att det finns en stor och kon­ti­nu­er­lig till­gång.

Att stop­pa nar­ko­tika­flö­det till Sve­ri­ge ge­nom tull­kon­troll är in­te re­a­lis­tiskt, me­nar han.

Även de många små be­sla­gen av in­ter­net­be­ställd nar­ko­ti­ka har ökat. 2016 gjor­des 3 700 så­da­na be­slag, vil­ket kan jäm­fö­ras med 3 400 året fö­re.

He­ro­in­be­sla­gen gick från 4,3 ki­lo 2015 till 25,7 ki­lo 2016, en ök­ning som främst be­ror på någ­ra en­skil­da be­slag.

Även be­sla­gen av ecsta­sy öka­de kraf­tigt, bå­de i form av pul­ver och av ta­blet­ter.

Lis­tan är ett ur­val av de mest läs­ta ar­tik­lar­na på Metro.se. Här föl­jer du Metro i so­ci­a­la me­di­er: Fa­ce­book.com/met­ros­ve­ri­ge Instagram: @met­ros­ve­ri­ge Twit­ter: @met­ros­ve­ri­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.