Ve­ne­zu­e­la sät­ter stopp för CNN

Metro Sweden (Stockholm) - - UTRIKES - TT

ny­hetska­nal som fun­nits i lan­det i 20 år, och tilläg­ger att sänd­ning­ar­na ska läg­gas ut på Youtu­be där des­sa kan ses ut­an kost­nad.

”På spans­ka CNN tror vi på den vik­ti­ga roll som press­fri­het spe­lar i en sund de­mo­kra­ti”, he­ter det i ut­ta­lan­det från CNN.

Pre­si­den­ten Ni­colás Ma­du­ro, vars po­pu­la­ri­tet har da­lat un­der en fi­nan­si­ell kris, har skyllt des­sa pro­blem på ett ”eko­no­miskt krig” med USA. Hans kri­ti­ker sä­ger sam­ti­digt att han har bli­vit en dik­ta­tor, som fängs­lar kri­ti­ker och för­drö­jer lo­ka­la val.

Det har bli­vit svå­ra­re för ut­länds­ka jour­na­lis­ter att få vi­sum för att ar­be­ta och rap­por­te­ra från Ve­ne­zu­e­la. Två bra­si­li­ans­ka re­port­rar har sagt att de skic­kats ut ur lan­det ef­ter att ha för­sökt un­der­sö­ka upp­gif­ter om byg­gen som gjorts av skan­dalom­su­sa­de bygg­jät­ten Odebrecht.

FOTO: AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.