Tre grip­na för gift­mor­det på dik­ta­torns bror

Metro Sweden (Stockholm) - - UTRIKES - TT

vår­da vå­ra bi­la­te­ra­la re­la­tio­ner med al­la län­der, sä­ger han, sam­ti­digt som han be­kräf­tar att re­ge­ring­en i Pyon­gy­ang har kom­mit med en för­frå­gan.

En över­läm­ning av Kim Jong-Nams kropp kan dock ske först ef­ter det att de ma­lay­sis­ka myn­dig­he­ter­na är fär­di­ga med si­na un­der­sök­ning­ar, un­der­stry­ker mi­nistern.

Den and­ra kvin­na som greps ti­di­ga­re i går har ett in­do­ne­siskt pass. Liksom den förs­ta miss­tänk­ta syns hon på bil­der från över­vak­nings­ka­me­ror på flyg­plat­sen, en­ligt Ma­lay­si­as stat­li­ga ny­hets­by­rå.

Även den 28-åri­ga kvin­na som greps först syns på över­vak­nings­bil­der­na. Hon är där iklädd en vit trö­ja med tex­ten ”LOL”.

Po­li­sen har sagt att de le­tar ef­ter fle­ra and­ra ut­länds­ka miss­tänk­ta.

I går mor­se ha­de fort­fa­ran­de ing­et sagts i nord­ko­re­ans­ka stat­li­ga me­di­er om mor­det. Vid mid­natt be­sök­te dik­ta­torn Kim Jong-Un ett pa­lats på sin pap­pas fö­del­se­dag. Den ti­di­ga­re le­da­ren Kim Jong Il, som dog 2011, var även far till den dö­da­de halv­bro­dern.

Syd­ko­re­as un­der­rät­tel­se­or­gan har be­kräf­tat att Kim Jong-Nam tros ha mör­dats av nord­ko­re­ans­ka agen­ter. En­ligt upp­gif­ter i fle­ra me­di­er blev han at­tac­ke­rad bak­i­från av två kvin­nor, som spru­ta­de nå­gon form av gift i hans an­sik­te.

– Det finns star­ka miss­tan­kar om att döds­or­sa­ken hand­lar om för­gift­ning, sa en syd­ko­re­ansk par­la­ments­le­da­mot som fått in­for­ma­tion från lan­dets un­der­rät­tel­se­tjänst.

Kim Jong-Nam lev­de i ex­il och har kri­ti­se­rat sin halv­bror of­fent­ligt.

Han skul­le fly­ga till re­gi­o­nen Macao i söd­ra Ki­na och togs ef­ter över­fal­let först om hand i flyg­plat­sens sjuk­rum. Han av­led i am­bu­lan­sen på väg till sjuk­hus. De miss­tänk­ta kvin­nor­na för­svann i en taxi.

Nord­ko­re­ans­ka tjäns­te­män ska ha för­sökt stop­pa ob­duk­tio­nen av halv­bro­derns kropp, en­ligt ma­lay­sis­ka re­ge­rings­käl­lor.

FOTO: AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.