Po­li­ti­ker vill stop­pa sto­ra bröl­lop

Metro Sweden (Stockholm) - - UTRIKES -

Va­nan bland de mest väl­be­ställ­da att spen­de­ra gi­gan­tis­ka be­lopp när dött­rar­na gif­ter sig väc­ker ils­ka i In­di­en. Nu vill en par­la­ments­le­da­mot stop­pa de värs­ta ex­ces­ser­na.

Le­da­mo­ten, Ran­je­et Ran­jan, fö­re­slår att så­väl an­ta­let gäs­ter som an­ta­let maträt­ter som ser­ve­ras vid bröl­lops­fes­ter be­grän­sas. Dess­utom vill hon in­fö­ra en slags straff­skatt: De som läg­ger mer än en halv mil­jon ru­pi­er, cir­ka 65 000 kro­nor, på si­na bröl­lop ska tving­as skän­ka mot­sva­ran­de tio pro­cent av to­tal­kost­na­den till fat­ti­ga­re brud­par, rap­por­te­rar BBC.

I ett upp­märk­sam­mat fall i no­vem­ber, då dot­tern

FOTO: RAFIQ MAQBOOL/AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.