Fler åter­bud i VM-gen­re­pet

Metro Sweden (Stockholm) - - SPORT - TT

med trä­ning igen. Men de vill fort­satt pri­o­ri­te­ra trä­ning och för­be­re­del­se in­för VM på hem­ma­plan och åker där­för in­te till hel­gens världs­cup­täv­ling­ar i Otepää”, sä­ger för­bunds­kap­ten Ri­kard Grip i ett press­med­de­lan­de.

Ock­så Jon­na Sund­ling, som va­rit sjuk, stan­nar hem­ma.

”Jon­na Sund­ling ska trä­na lätt i dag och vi föl­jer för­lop­pet dag för dag”, sä­ger han.

Grip är in­te oro­lig för VM men sä­ger sam­ti­digt att det ald­rig är po­si­tivt med en in­fek­tion så nä­ra in­på ett mäs­ter­skap.

– Men jag ser fort­fa­ran­de möj­lig­he­ter­na som väl­digt go­da att kun­na va­ra med och pre­ste­ra. Men just nu är det in­te vik­tigt att täv­la ut­an att kom­ma igång och se hur myc­ket den här in­fek­tio­nen har på­ver­kat hen­ne. Det är det som på­ver­kar hen­nes sta­tus och hen­nes VM-för­be­re­del­se all­ra mest, sä­ger Grip till Ra­di­ospor­ten.

VM i Lah­tis, Fin­land, av­görs 22 feb­ru­a­ri–5 mars.

FOTO: ULF PALM/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.