The­re­se Jo­haug tro­ligt­vis till­ba­ka till vin­ter-OS

An­ti­do­ping Nor­ge väl­jer att in­te över­kla­ga stjär­nans dom.

Metro Sweden (Stockholm) - - SIDAN 1 - TT-NTB

äm­net clos­te­bol, som hon häv­dar att hon fick i sig ge­nom att be­hand­la si­na sön­der­brän­da läp­par med krä­men Tro­fo­der­min un­der ett trä­nings­lä­ger i fjol.

Den nors­ka an­ti­dop­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen An­ti­do­ping Nor­ge be­slu­ta­de först om en av­stäng­ning på 14 må­na­der, men det nors­ka id­rotts­för­bun­det sänk­te straf­fet med en må­nad.

– Do­men slår fast att id­rotts­ut­ö­va­re är un­der­ord­na­de en sträng akt­sam­hets­plikt och att det i än­nu stör­re grad gäl­ler eli­t­ut­ö­va­re, sä­ger Ni­els R. Ki­aer på An­ti­do­ping Nor­ge, som me­nar att må­nads­re­duk­tio­nen in­te är skäl nog för en över­kla­gan.

I ons­dags med­de­la­de Jo­haug själv att hon in­te tän­ker över­kla­ga. Av­stäng­ning­en gäl­ler från 18 ok­to­ber 2016 till 18 no­vem­ber i år, och do­men in­ne­bär att Jo­haug kan va­ra till­ba­ka till star­ten på OS-sä­song­en i höst.

”Hen­nes störs­ta mål är OS och när man tit­tar på he­la si­tu­a­tio­nen är det nu dags att vi sät­ter punkt. Vi vill ba­ra ha po­si­ti­va tan­kar fram­ö­ver”, sa hen­nes ma­na­ger Jørn Ernst till NTB.

In­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det Fis och an­ti­dop­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen Wa­da kan fort­fa­ran­de över­kla­ga do­men.

FOTO: NTB/AP/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.