TIPS TILL DIG SOM VILL PLUGGA E-SPORT

Emil ”He­a­toN” Chri­s­ten­sen: ”Vik­tigt att grans­ka sitt gym­na­si­e­val”

Metro Sweden (Stockholm) - - SIDAN 1 -

åren när­mar sig, och med den: ett stun­dan­de gym­na­si­e­val för många ung­do­mar.

An­ta­let gym­na­si­e­ut­bild­ning­ar som er­bju­der en in­rikt­ning mot e-sport väx­er så att det kna­kar över he­la Sve­ri­ge. I grund och bot­ten tyc­ker jag, själv­fal­let, att det är po­si­tivt.

För en e-spor­tan­de ung­dom är det en möj­lig­het att sti­mu­le­ra sitt in­tres­se och sam­ti­digt för­dju­pa si­na kun­ska­per in­om en snabbt väx­an­de bransch, un­der vux­nas väg­led­ning.

Men gym­na­si­e­va­let kan ock­så va­ra en djung­el.

Hur vet jag – som bli­van­de gym­na­sist el­ler för­äl­der – att ut­bild­ning­en är se­ri­ös och sti­mu­le­ran­de på sam­ma gång?

Man ska ha i bak­hu­vu­det att un­ge­fär en pro­mil­le av al­la e-spor­ta­re i värl­den kan för­sör­ja sig på spe­let som proffs. Till er som lyc­kas: Ett stort grat­tis.

Men när det gäl­ler ut­bild­ning­ar­na som väx­er fram är min för­hopp­ning att de ska öpp­na dör­rar för en fram­ti­da kar­riär in­om bran­schen, som in­te ba­ra går ut på att va­ra proffsspe­la­re.

För det finns mass­vis av ar­bets­till­fäl­len.

E-spor­tens mark­nads­vär­de be­räk­na­des till 493 mil­jo­ner dol­lar i fjol – och tre år fram­åt i ti­den vän­tas den siff­ran ha för­dubb­lats till en bra bit över en mil­jard dol­lar, en­ligt bransch­fö­re­ta­get New­zoo.

Tur­ne­ring­ar­na spons­ras i dag av världs­le­dan­de, mul­ti­na­tio­nel­la fö­re­tag och bran­schen skri­ker ef­ter kom­pe­tent ar­bets­kraft in­om fle­ra om­rå­den: spel­ut­veck­ling, tv-pro­duk­tion, pro­gram­me­ring, gra­fisk de­sign och kom­mu­ni­ka­tion.

Att Sve­ri­ge re­dan har ett gott ryk­te in­om sce­nen tack va­re eta­ble­ra­de or­ga­ni­sa­tio­ner, välsköt­ta tur­ne­ring­ar och pro­fi­le­ra­de stjärn­spe­la­re gör att vägen för oss ut i det in­ter­na­tio­nel­la ar­bets­li­vet blir än­nu smi­di­ga­re.

Men då krävs en stor för­stå­el­se för e-sporten – att man själv har spe­lat – och, i allt stör­re ut­sträck­ning, en ut­bild­ning.

Jag för­står loc­kel­ser­na och far­hå­gor­na på sam­ma gång: En gym­na­si­e­ut­bild­ning där man får spe­la da­tor­spel på skol­tid?

Just där­för tyc­ker jag att det är vik­tigt att grans­ka sitt gym­na­si­e­val, innan man tac­kar ja för att få en gra­tis da­tor.

Drivs den av se­ri­ö­sa ak­tö­rer? Har de er­fa­ren­het av e-sport på in­ter­na­tio­nell elit­ni­vå? Föl­jer ut­bild­ning­en Skol­ver­kets lä­ro­pla­ner? Läg­ger man vikt vid te­o­re­tis­ka lek­tio­ner?

All­ting hand­lar gi­vet­vis om vad man tyc­ker är vik­tigt. Per­son­li­gen ser jag gär­na att ut­bild­ning­en ska ha svar på de här frå­gor­na och sam­ti­digt be­hand­la äm­nen som spel­be­ro­en­de, språk­bruk på in­ter­net och fy­sisk trä­ning.

Jag tyc­ker in­te att man be­hö­ver va­ra oro­lig för att e-sport un­der­vi­sas på skol­tid för de som är ge­nu­int in­tres­se­ra­de och sö­ker sig till in­rikt­ning­en. Tvärtom, så vi­sar forsk­ning­en att e-spor­tan­de bi­drar till en språk­mäs­sigt snabb ut­veck­ling och att e-spor­ta­re blir väl­digt duk­ti­ga på att fat­ta snab­ba be­slut un­der press.

Men ut­bild­ning­en måste va­ra för­ank­rad hos se­ri­ö­sa ak­tö­rer, med kom­pe­ten­ta lä­ra­re som kän­ner till e-spor­tens styr­kor och fall­gro­par och där­i­ge­nom kan gui­da ele­ver­na fram­åt.

Då blir det en väg fram­åt för al­la.

FOTO: BLIZZARD/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.