Le­to de­bu­te­rar som re­gis­sör med thril­ler

Metro Sweden (Stockholm) - - PÅ ALLAS LÄPPAR - TT

Skå­de­spe­la­ren Ja­red Le­to ska re­gis­se­ra sin förs­ta spel­film, po­list­hril­lern ”77”.

Fil­men ut­spe­lar sig i ett po­li­tiskt lad­dat Los Ang­e­les 2074, och hand­lar om två po­li­ser som ut­re­der brott, och som av­slö­jar om­fat­tan­de kor­rup­tion och våld­sam kon­spi­ra­tion, skri­ver Va­ri­e­ty.

Ti­di­ga­re har Le­to re­gis­se­rat do­ku­men­tä­ren ”Ar­ti­fact” som pri­sa­des på filmfes­ti­va­len i To­ron­to 2012. Han har ock­så, un­der nam­net Bart­holo­mew Cub­bins, re­gis­se­rat fle­ra mu­sik­vi­de­or och re­klam­fil­mer.

Le­to vann en Oscar för bäs­ta man­li­ga bi­roll 2013 för sin in­sats i ”Dal­las Buy­ers Club”.

Han kom­mer när­mast, till­sam­mans med Ry­an Gos­ling, Ro­bin Wright, att sy­nas på bi­o­gra­fer­na i ”Bla­de run­ner 2049” som har pre­miär i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.