D

Metro Sweden (Stockholm) - - BIO -

et är svårt att få syn på sig själv. Of­ta sit­ter vi män­ni­skor fast i be­te­en­de­möns­ter som är så in­van­da att det krävs en ut­om­stå­en­des ögon för att upp­täc­ka dem. Det är ut­gångs­punk­ten för Katja Wiks de­but­film ”Ex­frun”. Vi får mö­ta tre kvin­nor i tre ske­en­den av li­vet, som har en sak ge­men­samt: omed­ve­tet har de an­pas­sat sig ef­ter män­nen i si­na liv och be­ta­lar nu pri­set.

Kla­ra är i 25-års­ål­dern och nykär i pojk­vän­nen Jacob. Hon är full av ener­gi och gläd­je – men hur glad får man egent­li­gen va­ra innan man tar för myc­ket plats i en re­la­tion? An­na har två små barn med ma­ken Jesper och be­fin­ner sig i en sorts pa­nik­till­stånd över var­da­gens mo­no­to­ni och den allt fros­ti­ga­re re­la­tio­nen. Ve­ra är skild och har fast­nat i mar­tyr­ska­pet, sam­ti­digt som hon ihär­dig häv­dar mot­sat­sen; att ex­man­nen är glömd, att hon har ”gått vi­da­re”.

Att Katja Wik har ar­be­tat som roll­be­sät­ta­re till re­gis­sö­ren Ru­ben Öst­lund märks på fle­ra sätt. Först och främst är ”Ex­frun” strå­lan­de roll­be­satt, från Ma­ria Sund­bom (ny­li­gen Guld­bag­ge­be­lö­nad för ”Flic­kan, mam­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.