Ho­ten och ha­tet som drab­bar djur­skydds­in­spek­tö­rer

Hängs ut på blog­gar och i Fa­ce­book­grup­per

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - JOHAN WIKÉN johan.wi­ken@metro.se

”VEDERVÄRDIGA MÖRDARE.”

”LÄNSSTYRELSEN ÄR BRA PÅ EN SAK, ATT DÖDA DJUR!”

”SKULLE VARA SKOTTPENGAR PÅ DOM!”

”BÖDLAR ÄR VAD DOM ÄR.”

Djur­skydds­in­spek­tö­rer på länsstyrelsen får ta emot bå­de hot och hat och hängs även ut i blog­gar och Fa­ce­book­grup­per av djurä­ga­re som an­ser sig ha bli­vit orätt­vist be­hand­la­de. Metro har pra­tat med en av per­so­ner­na bakom en av Fa­ce­book­grup­per­na där in­spek­tö­rer­na bak­ta­las.

”Det kan kom­ma gans­ka grova an­kla­gel­ser och per­so­ner hängs ut, ibland även med bil­der.” Eli­sa­beth Schö­ning är djur­skydds­in­spek­tör.

På Fa­ce­book och i blog­gar förs en strid mot per­so­nal på lan­dets läns­sty­rel­ser. Stri­den hand­lar om djur­frå­gor och fall där djurä­ga­re an­ser sig ha bli­vit ut­sat­ta för orätt­vis myn­dig­hets­ut­öv­ning.

Djur­skydds­in­spek­tö­rer och and­ra som han­te­rar djurä­ren­den hängs ut och får ta emot hot och hat.

– De som dri­ver de här grup­per­na är ju ano­ny­ma. Vi vet vil­ka någ­ra av dem är och det är ju per­so­ner som har be­slut rik­ta­de mot sig, djur­för­bud i vis­sa fall, sä­ger djur­skydds­in­spek­tö­ren Eli­sa­beth Schö­ning.

Hon är le­da­mot i Djur­skydds­in­spek­tö­rer­nas riks­för­e­ning, DIRF, och hör of­ta om med­lem­mar som ut­sätts för hot och hat. Även Eli­sa­beth Schö­ning har drab­bats många gång­er.

– Det kan kom­ma gans­ka grova an­kla­gel­ser och per­so­ner hängs ut, ibland även med bil­der. Vi tyc­ker att det är all­var­ligt och för­sö­ker att in­for­me­ra vå­ra med­lem­mar om att det in­te är nå­got som ba­ra ska få pas­se­ra. Man mås­te ta upp det med sin ar­bets­gi­va­re och i vis­sa fall även po­li­san­mä­la.

Kon­flik­ten mel­lan vis­sa djurä­ga­re och läns­sty­rel­ser är ingen­ting nytt.

I en un­der­sök­ning från 2013, ut­förd av fack­för­bun­det Na­tur­ve­tar­na, upp­gav sju av tio djur­skydds­in­spek­tö­rer att de ha­de ut­satts för hot i sitt ar­be­te.

En av tio ha­de ut­satts för våld.

– Job­bar man med det här un­der ett an­tal år kan man räk­na med att bli ut­satt för någon­ting. Då gäl­ler det att man har en ar­bets­gi­va­re som tar tag i det på ett klokt sätt, sä­ger Eli­sa­beth Schö­ning.

Det ver­kar vara en li­ten grupp män­ni­skor som or­ga­ni­se­rar och el­dar på den häts­ka stäm­ning­en i grup­per­na och blog­gar­na.

Metro har va­rit i kon­takt med en per­son bakom en av de störs­ta Fa­ce­book­grup­per­na – som in­te ser nå­got fel med att skriva ut namn på en­skil­da hand­läg­ga­re.

– Vi ser ing­et pro­blem med det. Det är of­fent­li­ga hand­ling­ar el­ler län­kar vi läg­ger ut, skri­ver den ano­ny­ma per­so­nen i ett mejl.

Fle­ra jag har pra­tat med kän­ner obe­hag på grund av det­ta. Hur ser ni på det?

– Kan in­te in­spek­tö­ren stå för si­na hand­ling­ar så är det på grund av att de in­te skö­ter sitt jobb på ett bra sätt. De som hand­läg­ger ären­den rätt har inga pro­blem med oss, sä­ger den ano­ny­ma.

Metro ti­di­ga­re i vec­kan.

Det här är den tred­je de­len i Metros gransk­ning. De ti­di­ga­re två de­lar­na pub­li­ce­ra­des i tid­ning­en i går och i förr­går, och finns att lä­sa på metro.se.

FOTO: PRI­VAT

Eli­sa­beth Schö­ning sä­ger sig ha bli­vit lutt­rad med ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.