D

Metro Sweden (Stockholm) - - Duellen -

Den be­rö­rings­skräck al­la par­ti­er har vi­sat SD är i ni­vå med hur kast­lö­sa be­hand­las i In­di­en. Man be­ter sig som om de in­te fanns och hop­pas att de på så sätt för­svin­ner. Att låt­sas som att SD är det hems­kas­te som finns och sam­ti­digt dri­va ige­nom en block­ö­ver­skri­dan­de in­vand­rings­po­li­tik som är mer ex­trem än SD ens kla­rat av att fö­re­slå, ska­par bå­de po­li­ti­ker­förakt och en röd mat­ta för SD. Först sä­ger al­la att det är gans­ka pro­blem­fritt med in­vand­ring och att de som tyc­ker nå­got an­nat tro­li­gen är ra­sis­ter. Se­dan helt plöts­ligt kan man in­te ens åka pen­del­tåg mel­lan Kö­pen­hamn och Mal­mö utan pass, för att po­li­sen ska kun­na skyd­da grän­ser­na mot – in­vand­ra­re.

Det är in­te för att Jim­mie Åkes­son är en så ly­san­de po­li­ti­ker som SD:s opi­ni­ons­siff­ror stän­digt fly­ter upp­åt. Det är för att de and­ra par­ti­er­na ge­nom si­na age­ran­den gjort SD:s in­vand­rings­po­li­tik till den mest tro­vär­di­ga.

Det är på­fres­tan­de för ett ho­mo­gent, kul­tu­rellt gans­ka ex­tremt land som Sve­ri­ge att ta emot män­ni­skor från and­ra de­lar av värl­den.

Har man en väl­färds­stat som byg­ger på att al­la ska job­ba, al­la ska be­ta­la myc­ket i skatt, kun­na myc­ket och va­ra fly­tan­de på svens­ka för att job­ba – så är det in­te helt en­kelt att in­kor­po­re­ra många män­ni­skor från and­ra län­der. Det krä­ver en del, in­te ba­ra av de som kom­mer hit utan ock­så av oss som le­ver här. Och det krä­ver mest av de all­ra mest eko­no­miskt ut­sat­ta. Det är klart att sko­lan, vår­den, so­ci­al­tjäns­ten ut­sätts för ett myc­ket hår­da­re tryck med stor in­vand­ring än utan.

Det kons­ti­ga är in­te att SD ökar bland de som kän­ner att in­vand­ring­en ho­tar de­ras egen trygg­het. Det kons­ti­ga är att de and­ra par­ti­er­na än­nu in­te hit­tat vet­ti­ga sätt att för­hål­la sig till SD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.