Ing­en konst att fixa A

Metro Sweden (Stockholm) - - Reportage -

tt va­ra in­tres­se­rad av kaf­fe var länge li­ka med att va­ra in­tres­se­rad av es­pres­so. På 90-ta­let var det så ball med ita­li­ensk kaf­fe­kul­tur att po­par­tis­ter och mo­de­män­ni­skor slogs om att få job­ba ex­tra som ba­ris­tor på Pic­co­li­no i Kungs­träd­går­den, tid­ning­en Schla­ger skrev ini­ti­e­ra­de ar­tik­lar om den svar­ta ben­si­nen och unga mo­der­na köp­te oer­hört vack­ra gam­la Fae­ma­ma­ski­ner från 60-ta­let som tog en halv dag att få upp i rätt ång­tryck och kräv­de tjoc­ka slang­ar mel­lan kaf­fe­ma­skin och bad­kar. Fak­tum är att es­presso­ma­ski­nens makt länge var så stark över värl­dens kaf­fenör­dar att en kopp fi­ka näs­tan kän­des som en ita­li­ensk upp­fin­ning. Men det är det na­tur­ligt­vis in­te: Kaf­fe tros ha druc­kits i Eti­o­pi­en se­dan 1100-ta­let och un­der 1400-ta­let var det en van­lig dryck i sto­ra de­lar av arab­värl­den. Nån gång un­der 1600-ta­let tros den ha ta­gits med köp­män till Eu­ro­pa var­i­från den spreds vi­da­re över värl­den.

Till och med det ark­tis­ka lil­la lan­det Sve­ri­ge blev med kaf­fe i bör­jan av 1700-ta­let och det sägs ha va­rit Karl XII som po­pu­la­ri­se­ra­de det ef­ter sin vis­tel­se i tur­kis­ka Ben­der. Den svens­ka kaf­fe­pan­nan ska till och med va­ra mo­del­le­rad ef­ter en tur­kisk bryg­ga­re. Det van­li­ga kok­kaf­fet skif­ta­de dock i kva­li­tet och tog så lång tid att gö­ra (cir­ka 5 mi­nu­ter) så i ett för­sök att ef­fek­ti­vi­se­ra kaf­fe­brygg­ning­en upp­fann Ang­e­lo Mo­ri­no från Tu­rin 1884 en fu­tu­ris­tisk, ång­dri­ven kaf­fe­ma­skin – det­ta var trots allt un­der steam­punk­ti­den – och vips var es­presso­ma­ski­nen, och en ny in­ter­na­tio­nell be­satt­het, född.

Me­to­den re­sul­te­ra­de näm­li­gen in­te ba­ra i en snab­ba­re kopp kaf­fe, utan ock­så i en go­da­re. Då en strå­le hett vat­ten un­der högt tryck pres­sa­des ge­nom en hårt pres­sad ka­ka av mal­da kaf­fe­bö­nor blev re­sul­ta­tet näm­li­gen en slags kon­cen­tre­rad form av kaf­fe: es­pres­so.

Det­ta kon­centrat pas­sa­de in­te ba­ra att dric­ka stå­en­de vid en zink­disk i en li­ten kopp med ett tju­sigt spre­tan­de lill­fing­er, utan ock­så att blan­da med ång­ad mjölk i en mängd oli­ka va­ri­an­ter, från en klas­sisk cappuc­ci­no till en mer mo­dern tall non-fat lat­te med ca­ra­mel drizz­le. Kanske var det till slut den­na slags St­ar­buck­si­fi­e­ring av es­pres­son som fick den att kän­nas li­te mind­re cool i slu­tet av 00-ta­let – även om det gi­vet­vis all­tid kom­mer va­ra en djupt äls­kad klas­si­ker och stan­dard­me­tod.

FO­TO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.