Eget finkaf­fe hem­ma

Metro Sweden (Stockholm) - - Reportage -

ska fil­ter­hål­la­re och plöts­ligt var in­te brygg­kaf­fe så jäk­la me­sigt läng­re. Se­dan dess har den så kal­la­de ma­nu­el­la brygg­ning­en, pour over- el­ler drip-me­to­den in­te ba­ra va­rit med och de­mo­kra­ti­se­ra kaf­fenör­de­ri­et med sin enkla­re och bil­li­ga­re ut­rust­ning – den går även tvärte­mot es­pres­sons hårdros­ta­de ex­press­fart och tar tid på sig. En mas­sa tid.

I en rik­tigt väl­bryggd kopp pour over-kaf­fe ska först vatt­net vär­mas till strax över 90 gra­der, kaf­fet ska ma­las och vägas, filt­ret sköl­jas, kaf­fet blom­ma och se­dan föl­jer en lång om­sorgs­full pro­cess där vatt­net hälls över kaf­fet i cirk­lar ur en spe­ci­ell lång­pi­pad kan­na, nå­got som kan ta upp till 20 mi­nu­ter för en en­da kopp kaf­fe. Det­ta fak­tum, plus att fö­re­språ­kar­na of­ta är unga och eko­lo­giskt med­vet­na (läs själv­go­da) samt an­vän­der lät­ta­re ros­ta­de, mer fruk­ti­ga och syr­li­ga bö­nor re­tar na­tur­ligt­vis gall­fe­ber på många tra­di­tio­na­lis­ter vil­ket gjort att me­to­den of­ta fått det li­te hån­ful­la epi­te­tet hip­ster­kaf­fe. Den ma­nu­el­la brygg­me­to­den är dock äld­re och har ett li­te an­norlun­da ur­sprung än många tror. och som snabbt spred sig över den kaf­feäls­kan­de värl­den – och det dröj­de in­te länge in­nan man i väst­värl­den helt slu­ta­de att bryg­ga för hand och istäl­let gick över till au­to­ma­tis­ka kaf­fe­bryg­ga­re. Des­sa var be­tyd­ligt enkla­re att skö­ta men vär­me­plat­tan gjor­de kaf­fet bit­tert och i då­ligt ren­gjor­da ma­ski­ner härsk­na­de kaf­fe­ol­jan snabbt och till­sam­mans med me­sigt, fär­dig­malt kaf­fe upp­stod det ka­rak­te­ris­tis­ka kon­torskaf­fet som vi länge trod­de var sma­ken av brygg­kaf­fe.

I Ja­pan, där­e­mot, ut­veck­la­des Me­lit­ta Bentz upp­fin­ning åt ett li­te an­norlun­da håll. Ja­pan är näm­li­gen ett sam­häl­le starkt på­ver­kat av zen­budd­his­men som i stäl­let för att läg­ga fo­kus på ef­fek­ti­vi­tet är det om­sorg och med­ve­ten när­va­ro som gäl­ler. Så de be­höll den ma­nu­el­la me­to­den och in­spi­re­rat av den zen­budd­his­tis­ka te­ce­re­mo­nin bör­ja­de ja­pans­ka ba­ris­tor re­dan på 30-ta­let ut­veck­la och näs­tan ri­tu­a­li­se­ra kaf­fe­brygg­ning­en. Pour over-tek­ni­ken är allt­så egent­li­gen mer en slags me­tod för mind­full­ness än för att få en per­fekt kopp kaf­fe, vil­ket jag tror ock­så är en del av at­trak­tio­nen. Det är livs­kva­li­tet att till­re­da en kopp pour over-kaf­fe.

Den ma­nu­el­la brygg­ning­en var dock gans­ka bort­glömd i väst­värl­den till un­ge­fär 2005 när ja­pans­ka Ha­rio lan­se­ra­de sitt oer­hört po­pu­lä­ra V60 pour over-kit som snabbt spred sig över värl­den. Res­ten är kaf­fe­histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.