Orätt­vi­sor och omöj­lig kärlek i Ble­kinge

Metro Sweden (Stockholm) - - Bio - KARIN SVENS­SON/TT

På en jord­gubbs­od­ling i Ble­kinge fro­das orätt­vi­sor och omöj­lig kärlek i Wik­tor Erics­sons spel­films­de­but ”Jord­gubbs­lan­det”.

De ploc­kar vå­ra bär, as­fal­te­rar vå­ra ga­ra­ge­upp­far­ter och stä­dar vå­ra hem. Än­då är de näs­tan helt osyn­li­ga. Gäst­ar­be­tar­na som sö­ker sig till Sve­ri­ge för till­fäl­li­ga ar­be­ten har bli­vit som sta­tis­ter i den svens­ka var­da­gen. De får säl­lan någ­ra eg­na re­pli­ker.

I dra­mat ”Jord­gubbs­lan­det” vän­der re­gis­sö­ren Wik­tor Ericsson på per­spek­ti­ven. I cent­rum står 15-åri­ge Woj­tek (Stas­zek Cy­w­ka), som kom­mer från Po­len till Lis­ter­lan­det i Ble­kinge för att ploc­ka jord­gub­bar till­sam­mans med si­na för­äld­rar. På plats i Ble­kinge fres­tas Woj­tek av någ­ra lands- mäns prat om snab­ba peng­ar och fest­re­sor till Ams­ter­dam. Po­lac­ker­na är för­ak­ta­de av orts­be­folk­ning­en sam­ti­digt som gäst­ar­be­tar­na i tyst­het ser ner på de svens­ka ”bond­lur­kar­na”.

När Woj­tek och bon­dens dot­ter An­ne­lie (Nel­ly Ax­els­son) för­äls­kar sig i varand­ra är det bäd­dat för kom­pli­ka­tio­ner.

FO­TO: FILMCENTRUM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.