Suc­cékol­lek­tiv vill ha kvar per­son­li­ga hip­hop­touchen

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Music - MATHILDA OLAUSSON/TT

Hip­hop­kol­lek­ti­vet Tjuv­jakt – Fredrik Woodz, Ol­le Grafström, Jesper Swärd, Ar­vid Lun­dquist och Kid Eriks­son – gav ut ”Tå­rar­na i hal­sen” i slu­tet av april. En sing­el som har gått rakt upp på topp­lis­tor­na.

Sam­ma dag som lå­ten släpp­tes märk­te de att folk sjöng med i den. Nå­got som ba­ra öka­de för var­je kon­sert.

– Det var först då jag märk­te att okej, den här kom­mer ta fart. Men det är så svårt det där, för jag tror att det hand­lar myc­ket om taj­ming och vad folk är på för hu­mör, sä­ger Al­bin Lun­dquist.

Ny­li­gen släpp­te de al­bu­met ”Pojk­vän”, som just nu lig­ger fyra på al­bum­lis­tan, och i som­mar vän­tar nya spel­ning­ar, bland an­nat på Brå­valla­fes­ti­va­len. Trots det är med­lem­mar­na må­na om att in­te bli för kom­mer­si­el­la.

– Även fast vi har värl­dens upp­back­ning från ett skiv­bo­lag nu så vill vi att det ska kän­nas att det kom­mer från gräs­röt­ter­na, sä­ger Ar­vid Lun­dquist.

– Jag kän­ner själv att jag hell­re är ett fan av nå­gon som in­te ses som kom­mer­si­ell, för det känns li­te coo­la­re att he­ja på dem, sä­ger Kid Eriks­son.

Till hös­ten kom­mer Tjuv­jakt att ge ut en kort­film som är byggd kring nya al­bu­met ”Pojk­vän”. Idén kom re­dan in­nan al­bu­met ha­de på­bör­jats.

–Jag tror vi gil­lar att ut­ma­na oss själ­va. På många sätt var det enkla­re att job­ba för att man ha­de en ram att job­ba in­om, men som ock­så var svår. Kre­a­ti­vi­tet fun­ge­rar of­ta så att man vill ar­be­ta på det man in­te ska ar­be­ta på, sä­ger Ol­le Grafström.

Utö­ver Brå­val­la spe­lar kol­lek­ti­vet på bland an­nat Em­ma­bo­da­fes­ti­va­len och Stor­sjöy­ran i som­mar.

FO­TO: ERIK SIMANDER/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.