Arm­häv­ning­ar på tå – så hit­tar du styr­kan att lä­ra dig

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - TEXT: JEN­NY SUN­DING FO­TO: CASSANDRA LUND­GREN 2. 3.

Den klas­sis­ka arm­häv­ning­en är en per­fekt öv­ning att ta med dig på se­mestern men för att få max­i­mal ef­fekt bör du gö­ra den på tå. Metro Mo­des Jen­ny Sun­ding vi­sar hur du får till öv­ning­en rätt.

Den klas­sis­ka arm­häv­ning­en är en per­fekt se­mesteröv­ning när du är långt från gym­met, men den krä­ver bå­de en hel del styr­ka och tek­nik för att ge­nom­fö­ras på rätt sätt. Här tip­sar Metro Mo­des häl­so­re­dak­tör och per­son­li­ga trä­na­re Jen­ny Sun­ding om vil­ken öv­ning du be­hö­ver nö­ta för att or­ka gö­ra arm­häv­ning­ar på tå. Arm­häv­ning­ar är en grym styr­keöv­ning som på ett ef­fek­tivt sätt ak­ti­ve­rar och trä­nar din co­re, bröst, ax­lar, ar­mar och ben (kort sagt: he­la krop­pen).

Du kan gö­ra dem var och när som helst men öv­ning­en krä­ver (som du sä­kert har märkt) en hel del styr­ka och tek­nik för att ge­nom­fö­ras på rätt sätt. För att bli bra på nå­got mås­te du trä­na på det of­ta, arm­häv­ning­ar bör där­för va­ra en del av ditt trä­nings­pro­gram var­je vec­ka för att du ska nå ditt mål.

Om du gör di­na arm­häv­ning­ar på knä – då an­pas­sar sig krop­pen till den rö­rel­sen och du övar in­te upp sam­spe­let mel­lan nerv­sy­ste­met och musk­ler­na som den rik­ti­ga öv­ning­en krä­ver.

Du kom­mer att bli trött i bröst­musk­ler­na och i ar­mar­na men när du står på knä mis­sar du de vik­ti­ga bål- och ben­musk­ler­na som of­ta är de kropps­de­lar som be­hö­ver bli star­ka­re på en per­son som vill kun­na gö­ra si­na arm­häv­ning­ar på tå.

Nyc­keln är att all­tid trä­na på tå om du vill kun­na gö­ra arm­häv­ning­ar­na på tå men att mo­di­fi­e­ra öv­ning­en så att du or­kar den och suc­ces­sivt byg­ger upp krop­pen till att kun­na gö­ra he­la rö­rel­sen med tår och hän­der i mar­ken. Den gyl­le­ne mo­di­fi­e­ring­en kal­las ne­ga­ti­va (el­ler ex­cent­ris­ka) arm­häv­ning­ar, och är en arm­häv­ning som en­bart fo­ku­se­rar på den nedåt­gå­en­de de­len av arm­häv­ning­en (den ex­cent­ris­ka fa­sen). Du kom­mer att trä­na upp kon­troll och styr­ka i krop­pen som du sen kan an­vän­da till att or­ka tryc­ka dig upp igen till ra­ka ar­mar.

”Du kan gö­ra arm­häv­ning­ar var och när som helst.”

Den ”ne­ga­ti­va” arm­häv­ning­en fo­ku­se­rar på de de­lar av öv­ning­en som le­der till att ut­ö­va­ren får mer kon­troll och styr­ka. Här de­mon­ste­rar Jen­ny Sun­ding hur man går till­vä­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.