Över 100 000 fär­re unga i riks­dags­va­let

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

är för­stås att det föd­des re­la­tivt få barn runt mil­len­ni­e­skif­tet.

Fär­re unga skul­le kun­na miss­gyn­na par­ti­er­na på väns­ter- och hö­ger­kan­ten.

– De unga rös­tar un­ge­fär som folk gör mest, men hö­ger- el­ler väns­ter­vin­dar ten­de­rar blå­sa li­te kraf­ti­ga­re bland de unga, sä­ger stats­ve­tar­pro­fes­sorn Hen­rik Oscars­son.

i stör­re ut­sträck­ning ut­ma­nar- och nisch­par­ti­er. På se­na­re tid har po­la­ri­se­ring­en ock­så bli­vit tyd­li­ga­re, vil­ket gjort att det blåst bå­de hö­ger- och väns­ter­vin­dar sam­ti­digt, en­ligt Hen­rik Oscars­son.

Pen­sio­nä­rer­na blir som van­ligt en vik­tig väl­jar­grupp. I ål­derspan­net 70–79 år har det bli­vit 145 000 fler jäm­fört med 2014 års riks­dags­val. Tra­di­tio­nellt är folk­rö­rel­se­knut­na par­ti­er som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Cen­ter­par­ti­et star­ka i den äld­re grup­pen, en­ligt Hen­rik Oscars­son.

– Det är of­ta en tro­gen grupp, in­te så svå­ra att mo­bi­li­se­ra, sä­ger han.

fler ut­länds­ka med­bor­ga­re rös­ta i kom­mu­nal­va­len. To­talt be­räk­nas om­kring 578 000 ut­länds­ka med­bor­ga­re få rös­ta i kom­mu­nal­va­len. Det­ta gäl­ler om man va­rit folk­bok­förd i Sve­ri­ge tre år i följd fö­re va­let, en­ligt SCB.

Det gyn­nar par­ti­er­na väns­ter om mit­ten.

– Det bru­kar va­ra en slagsi­da åt väns­ter om de rös­tar som ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.