Hand­läg­ga­re på Mi­gra­tions­ver­ket döds­ho­tas un­der asyl­pro­ces­sen

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

På Mi­gra­tions­ver­ket i Stock­holm får per­so­na­len ut­stå döds­hot, obe­hag­li­ga mejl och te­le­fon­sam­tal på kväl­lar­na. Det skri­ver SVT Ny­he­ter.

Det är i sam­band med asyl­be­slut om av­slag som ho­ten fö­re­kom­mer.

– Man ser sig bakom ryg­gen när man går ut från ar­bets­plat­sen. Det kan va­ra nå­gon som står bakom dör­ren. Man går med en räds­la och det be­hö­ver be­ar­be­tas, sä­ger He­le­na Liss, hu­vud­skydds­om­bud på Mi­gra­tions­ver­ket, till SVT. an­ställ­da upp­ma­nas att va­ra för­sik­ti­ga på so­ci­a­la me­di­er för att und­vi­ka ho­ten. Men de som job­bar med asyl­sö­kan­de ska in­te be­hö­va räk­na med den här ty­pen av hot, en­ligt re­gi­on­che­fen Mag­nus Ro­din.

– Ab­so­lut in­te, vi kan in­te ac­cep­te­ra den här ty­pen av hot och våld. Mi­gra­tions­ver­ket har ökat an­ta­let med­ar­be­ta­re på kort tid. Då vi har be­tyd­ligt fler ären­den har ock­så in­ci­dentrap­por­te­ring­en ökat, sä­ger han till SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.