Nystart för rät­te­gång mot ter­roran­kla­ga­de jour­na­lis­ter i Tur­ki­et

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

»Det här fal­let kom­mer att gå till histo­ri­en som det tyd­li­gas­te, och sam­ti­digt mest ab­sur­da, ex­emp­let på in­sti­tu­tio­ner­nas miss­lyc­kan­de och pro­ble­men med rätt­vi­san un­der den­na pe­ri­od«, skri­ver ko­lum­nis­ten As­li Aydin­tas­bas i sön­da­gens tid­ning.

Bland de åta­la­de finns tid­ning­ens ti­di­ga­re chefre­dak­tör Can Dün­dar, som flytt till Tyskland. I slu­tet

Jour­na­lis­ter­na an­kla­gas för med­hjälp till ter­ro­rism och har en­ligt åta­let stöt­tat Gü­len­rö­rel­sen – som pe­kats ut för att lig­ga bakom fjol­å­rets miss­lyc­ka­de mi­li­tärkupp – samt de ter­ror­stämp­la­de rö­rel­ser­na PKK och marx­ist­le­ni­nis­tis­ka DHKP-C. Men kri­ti­ker ser rät­te­gång­en som ett led i de till­slag mot obe­ro­en­de me­di­er som följt ef­ter kupp­för­sö­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.