Re­bel­ler­na ut­ly­ser va­pen­vi­la på Twit­ter

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

Mi­li­tan­ta ro­hin­gy­a­re­bel­ler ut­ly­ser en en­si­dig va­pen­vi­la i Bur­ma fram till 9 ok­to­ber. Be­ske­det kom­mer via Twit­ter, och re­bel­ler­na upp­ma­nar »al­la hu­ma­ni­tä­ra ak­tö­rer« att fort­sät­ta att le­ve­re­ra hjälp via luf­ten till del­sta­ten Rak­hi­ne. Re­ge­ring­ens ta­les­per­son Zaw Htay sva­rar på Twit­ter att re­ge­ring­en in­te för­hand­lar med ter­ro­ris­ter.

Re­bel­ler­na at­tac­ke­ra­de ett an­tal po­lis­po­ste­ring­ar den 25 au­gusti, vil­ket fick bur­me­sis­ka sä­ker­hets­styr­kor att gå till kraf­tigt motan­grepp. När­ma­re 300 000 per­so­ner har se­dan dess flytt stri­dig­he­ter­na till Bang­la­desh, och fle­ra av flyk­ting­ar­na an­kla­gar styr­kor­na för att ur­skilj­nings­löst dö­da ro­hin­gy­er. Bur­mas re­ge­ring har fått in­ter­na­tio­nell kri­tik, bland an­nat upp­gif­ter om att mi­li­tä­ren pla­ce­rat ut mi­nor för att hind­ra de som flytt lan­det från att åter­vän­da.

En FN-kom­mi­sio­när sä­ger att si­tu­a­tio­nen i Rak­hi­ne ver­kar va­ra ett »skol­bok­sex­em­pel på et­nisk res­ning«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.