J

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro -

ui­ce­ro, jui­ce­pres­sen som till­drog sig en mil­jard i risk­ka­pi­tal, är ne­re för räk­ning. För­vis­so var den upp­kopp­lad mot nä­tet, och en del av en hel dis­tri­bu­tions­ap­pa­rat. Det var en van­sin­nigt am­bi­tiös idé som skul­le för­änd­ra hur vi män­ni­skor kon­su­me­rar… juice. El­ler kanske var det ba­ra en van­sin­nig idé. Nu är i al­la fall till­verk­ning­en stop­pad.

Det finns en risk att noll­rän­te­po­li­ti­ken in­te åld­ras med nå­gon stör­re vär­dig­het. Vad ska det stå i histo­rie­böc­ker­na? Bank­sy­ste­met ex­plo­de­ra­de, så vi gjor­de peng­ar gra­tis? I Sve­ri­ge har en hel ge­ne­ra­tion be­lå­nat spar­ka­pi­ta­let två, tre gång­er och gått all in i fas­tig­he­ter. Vad hän­der med riskvil­jan och ent­re­pre­nör­ska­pet om rän­tan sti­ger? Över he­la jor­den lå­nar fö­re­tag och na­tio­ner peng­ar tju­go, tret­tio och till och med fem­tio år in i fram­ti­den, och till pri­ser som i al­la ti­der va­rit mer el­ler mind­re otänk­ba­ra. Det känns ju in­te så sunt.

Ska man se någon­ting po­si­tivt i det­ta så har dock central­ban­ker­na ock­så dra­git igång en in­no­va­tions­cir­kus som san­no­likt flyt­tar fram män­ni­skans po­si­tio­ner snab­ba­re än nå­gon­sin. Visst, till­gång­en till or­ga­nisk betjuice hör­de kanske in­te till Ho­mo sa­pi­ens gor­dis­ka knu­tar. Och Snapchats di­gi­ta­la rök­sig­na­ler lö­ser kanske in­te hel­ler någ­ra egent­li­ga pro­blem (dess­utom för­lo­rar bo­la­get 3 mil­jar­der kro­nor i kvar­ta­let).

Men mitt i fe­be­ry­ran föds och göds fö­re­tag som i ett hy­ste­riskt tem­po gör värl­den bätt­re. De vän­der ut- och in på trans­port­sek­torn, sjuk­vår­den, mat­in­du­strin och ut­bild­nings­sy­ste­men. Och många av dem ha­de in­te kla­rat sig en må­nad ut­an den när­mast ma­nis­ka riskvil­ja som central­ban­ker­na trol­lat fram. Att myc­ket död­kött slä­pas med på re­san må va hänt, men Dar­win lö­ser väl det när rän­tor­na sti­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.