Re­kord­låg ar­bets­lös­het bland inrikes föd­da

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro -

Ar­bets­lös­he­ten bland in­ri­kes­föd­da sjönk i au­gusti till 3,9 pro­cent – den lägs­ta ni­vån se­dan au­gusti 2008 fö­re fi­nan­s­kri­sen. Det vi­sar sta­tistik från Ar­bets­för­med­ling­en.

»Vi kan kon­sta­te­ra att ar­bets­lös­he­ten bland inrikes föd­da nu är ne­re på re­kord­lå­ga ni­vå­er, i syn­ner­het bland dem som har minst en gym­na­si­e­ut­bild­ning och är över 25 år. Här är den le­di­ga ar­bets­kraf­ten näs­tan helt ut­tömd«, sä­ger Annika Sun­dén, ana­lys­chef på Ar­bets­för­med­ling­en i ett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.