Stor­men tap­par fart - nu bor­jar aterupp­bygg­na­den

I Kari­bi­en bör­jar hjäl­pen att ström­ma till ef­ter or­ka­nen Ir­mas fram­fart. Hur hårt Flo­ri­da har drab­bats är än­nu in­te klart, men fle­ra mil­jo­ner hus­håll och fö­re­tag sak­nar el när Ir­ma fort­sät­ter norrut.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Kryss­nings­far­tyg och flyg är på väg el­ler har an­länt till hårt drab­ba­de öar i Kari­bi­en, för att hjäl­pa till med rädd­ning­s­och åter­upp­bygg­nads­ar­be­tet ef­ter or­ka­nen Ir­ma.

Öar­na Saint Mar­tin och Saint Barts har nä­ra 80 000 in­vå­na­re och de fles­ta har fått si­na hem för­stör­da.

– Finns det fort­fa­ran­de liv här? frå­gar sig 23-åri­ga Miche­le­ne Je­an-Char­les, bo­en­de på Saint Mar­tin, som de­las mel­lan Frank­ri­ke och Ne­der­län­der­na.

70 pro­cent av in­fra­struk­tu­ren på den ne­der­länds­ka si­dan, ock­så känd som Sint Maar­ten, har för­störts, en­ligt myn­dig­he­ter­na. Ne­der­län­der­nas kung Wil­lem-Alex­an­der an­län­de un­der sön­da­gen till ön Cu­raçao till­sam­mans med lan­dets in­ri­kesmi­nis­ter Ro­nald Plas­terk för att över­blic­ka rädd­nings­ar­be­tet.

Åt­minsto­ne 30 per­so­ner

har en­ligt de se­nas­te siff­ror­na om­kom­mit på mind­re öar i Kari­bi­en, rap­por­te­rar AFP.

Även Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron »Det är en stor skill­nad mel­lan en ka­te­go­ri tre och en ka­te­go­ri fem när den når land.«

Me­te­o­ro­lo­gen Ry­an Mau

kom­men­te­rar det fak­tum att Flo­ri­da kan tac­ka Ku­ba för att or­ka­nen tap­pat fart och klas­sats ner på styr­ke-ska­lan. är på väg till om­rå­det, och ska på Saint Mar­tin på tis­da­gen träf­fa Ir­mas of­fer och mö­ta lo­ka­la myn­dig­he­ter, en­ligt AFP.

I Flo­ri­da är upp till fem mil­jo­ner hus­håll och fö­re­tag ut­an el, och en del kom­mer att få vän­ta i vec­kor på att få den till­ba­ka.

– Jag har in­te hört om ka­ta­stro­fa­la ska­dor. Det be­ty­der in­te att de in­te ex­i­ste­rar. Det be­ty­der att det in­te har nått oss än, sä­ger Bry­an Koon, Flo­ri­das chef för akut­han­te­ring, till AP.

I går skul­le bo­stä­der i Flo­ri­da Keys ge­nom­sö­kas för att tit­ta till över­le­van­de som trot­sat eva­ku­e­rings­in­struk­tio­ner­na, och Her­cu­les­plan var be­red­da på att fly­ga ner för­nö­den­he­ter till om­rå­det.

Ir­ma ha­de in­te in­te rik­tigt sam­ma kraft när den svep­te in över Flo­ri­da.

– Det är en stor skill­nad mel­lan en ka­te­go­ri tre och en ka­te­go­ri fem när den når land, sä­ger me­te­o­ro­lo­gen Ry­an Maue till AP.

Flo­ri­da kan tac­ka Ku­ba, som fick or­ka­nen att tap­pa kraft och klas­sas ner in­nan den nåd­de det ame­ri­kans­ka fast­lan­det.

– Det här är up­pen­bar­li­gen in­te ett värs­ta tänk­bart sce­na­rio för Flo­ri­da, sä­ger Maue.

Oväd­ret nåd­de Flo­ri­da

som en ka­te­go­ri fy­ra, men har se­dan dess ned­gra­de­rats. Först för­sva­ga­des den till ka­te­go­ri ett på Saf­firSimp­son-ska­lan. Och på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen svensk tid klas­sa­de or­kan­centrat NHC det som en tro­pisk storm, men »fort­fa­ran­de med vind­stö­tar nä­ra or­kanstyr­ka«.

Men det är ett jät­te­o­vä­der, och ska­dor­na är sto­ra i Flo­ri­da. Un­der Ir­mas fram­fart steg vat­ten­ni­vå­er­na i sta­den Naples i syd­väst­ra Flo­ri­da med 2,1 me­ter på ba­ra 90 mi­nu­ter, en­ligt NHC.

Pre­si­dent Do­nald Trump har för­kla­rat Flo­ri­da som ka­ta­strof­om­rå­de, en åt­gärd som öpp­nar för an­vänd­ning av fe­de­ra­la hjäl­pin­sat­ser, en­ligt Vi­ta hu­set.

Vid den här upp­la­gans press­lägg­ning när­ma­de sig Ir­ma Ge­or­gia.

FOTO: REUTERS

Så här såg det ut på Saint Mar­tin ef­ter att or­ka­nen Ir­ma drab­bat den ka­ri­bis­ka ön. Nu bör­jar en pe­ri­od av hjälp­ar­be­te och åter­upp­bygg­nad.

Män­ni­skor läm­nar Kari­bi­en-ön Saint Mar­tin på den ne­der­länds­ka si­dan där myn­dig­he­ter­na be­räk­nar att 80 pro­cent

FOTO: TT

Stor för­öd­el­se på Saint Mar­tin ef­ter Ir­mas fram­fart. Minst 30 per­so­ner har om­kom­mit på mind­re öar i Kari­bi­en, rap­por­te­rar AFP. Bild från sön­da­gen.

FOTO: AP

Ir­ma pas­se­rar ge­nom Naples, Flo­ri­da. Så små­ning­om låg de­lar av del­sta­tens stor­stad Mi­a­mi vat­ten­dränkt.

FOTO: AP

Em­ma­nu­el Macron be­sö­ker Saint Mar­tin i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.